Låt oss veta vad du tycker

Skydd av Know-how - Immaterialrätt, företagshemligheter och sekretessavtal

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna ha god kännedom om sekretessavtal och lagen om företagshemligheter. Dessutom ska deltagarna ha fått en förståelse för sambandet mellan immaterialrätten och skyddet för företagshemlig information.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som vill ha större kunskap kring sekretessavtal, lagen om företagshemligheter och deras samband med immaterialrätten. Den är speciellt lämplig för dig som är företags-, affärs- eller innovations­rådgivare. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men vill ha en större praktisk kunskap kring skydd av Know-how, sekretessavtal, lagen om företagshemligheter och deras samband med immaterialrätten.

Vad bör man göra i praktiken för att förstärka och komplettera det skydd som följer av lag? Vad bör man tänka på och vilka fällor bör man undvika. När är sekretessavtal ett måste? Vilka frågor bör man ställa i en rådgivningssituation– checklistor och exempelklausuler gås igenom med hjälp av case. Hur kan man använda sig av externa experter på området och vilken strategi bör man ha för att bibehålla en konkurrensfördel genom det rättsliga skyddet?

Kursbeskrivning

Affärsstrategisk information såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kund­information kan många gånger representera mycket stora värden. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat kommersiella aktörer mot konkurrenters illojala användning av andras affärsstrategiska information, företagshemligheter och know-how. Kunskap om hur företagshemligheter och innovationer bäst kan skyddas har blivit ett allt viktigare konkurrens­medel inom näringslivet.

Under kursen kommer många olika aspekter av företagshemligheter, immaterialrätt och sekretessavtal tas upp. I viken mån får en före detta anställd använda företagshemlig information och konkurrera med sin före detta arbetsgivare? När behövs sekretessavtal? Hur ser ett typiskt sekretessavtal ut och hur granska man ett avtal? Flera konkreta exempel kommer att gås igenom.

Under kursen avhandlas även det förslag till kompletteringar och förändringar som föreslås i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (”FHL”) som föreslås i den nyligen avlämnade lagrådsremissen ”Ett bättre skydd för företagshemligheter”. I lagrådsremissen föreslås en rad lagändringar. Dessa föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2014. Om lagförändringarna genomförs kommer området för företagshemlighetsskyddet att utvidgas på väsentliga punkter och få ytterligare förnyad aktualitet.

Exempel på ämnen som tas upp under kursen:                             

  • Det rättsliga skyddet för Know-how
  • Det rättsliga skyddet för företagshemligheter – vad kan skyddas och vilka komplement finns?
  • Hur förhåller sig skyddet till offentlighet och sekretess
  • Immaterialrätten – förhållandet till affärsstrategisk information
  • Sekretessavtal – vad ska man tänka på vid upprättandet eller granskning av ett avtal? Praktiska exempel
  • Argument för och emot sekretessavtal
  • Åtgärder vid angrepp – vilka sanktioner finns att tillgå
  • Konkurrensklausuler

Föreläsare

Kursen är utvecklad i nära samarbete med  Magnus Tonell som är advokat och delägare på ADN Law med immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt som huvudsakliga rättsområden. Magnus föreläser regelbundet och har bl.a. publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye. Han är även författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, som också är kursmaterial.

Kursvillkor

Vanliga frågor och svar

Skip Navigation Links.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00