Låt oss veta vad du tycker

Ordlista för immaterialrätt

Här förklarar vi ord och uttryck inom patent, varumärkes- och designområdet samt våra övriga områden periodisk skrift och personnamn.


A-EF-JK-OP-R S-TU-Ö
 

 

A

 

Anordning
Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Anordning är en patentkravskategori som beskriver bland annat apparat, verktyg, maskin, anläggning och material, samt framställda föremål eller produkter, så som kemiska produkter, läkemedel och bruksföremål.
 

Ansvarig utgivare

En periodisk skrift ska ha en ansvarig utgivare. Den person som är anmäld till PRV som ansvarig utgivare är den som ansvarar för ett eventuellt tryckfrihetsbrott som kan begås i skriften. En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person som utses av ägaren för tidskriften. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan, men behöver inte, vara samma person. Utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara bosatt i Sverige och ha fyllt arton år. Han eller hon får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.
 

Ansökningsavgift

För att söka t.ex. ett patent är ansökningsavgiften (= anmälningsavgift + granskningsavgift) den avgift sökanden måste betala för att få sin uppfinning granskad och bedömd. Ansökningsavgiften fås inte tillbaka, även om ansökan inte skulle leda till patent.
 

Ansökningshandling

Ansökningshandling är ett dokument där det framgår att det är t.ex. en patentansökan det gäller, uppfinningens benämning, vem som gjort uppfinningen och dennes adress, samt vem som ansöker om patenträttigheten och dennes adress. Uppfinnaren och sökanden behöver inte vara samma person. Uppfinnaren ska vara en fysisk person (eller flera) och sökanden kan vara en eller flera personer eller företag. Om sökanden vill ge fullmakt till ett ombud för att sköta ansökningsförfarandet hos PRV ska ombudets namn och adress också framgå och fullmakten ges in.
 

Användning

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Användning är en patentkravskategori där bland annat användning av ett medel (ämne, material, blandning, bruksföremål, apparat etc.) och användning av ett förfarande ingår.
 

Avgift

Avgift är det belopp som en produkt eller tjänst kostar eller kostnaden för myndighetsutövning i till exempel ansöknings- och registreringsärenden.
 

Avslag

Att få avslag innebär att din ansökan inte har blivit beviljad. Ett avslag går att överklaga, se Överklagan.
 

Avvisning, periodisk skrift

Om du får din ansökan/anmälan avvisad innebär det att PRV har förelagt om en komplettering av ansökan/anmälan, som inte har kommit in i tid. Ett avvisningsbeslut går att överklaga, se Överklagan.


 

B

Benämning

För patent är benämningen uppfinningens titel. Fantasiuttryck får inte användas.
 

Beskrivning

För patent är en beskrivning en redogörelse för uppfinningen, vilket problem den löser och hur den löser det.

Bevilja

Lämna sitt godkännande till.
 

Bättre rätt

För patent betyder det att en annan person än sökanden anser sig vara den riktige uppfinnaren, dvs. ha bättre rätt till uppfinningen.
 
 

C

 
© Symbol för "copyright", se beskrivning nedan. 
 

Copyright

Någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten.
 

D


Datorprogram

Enbart programvara kan inte patentskyddas, då är det upphovsrätt som gäller. När det gäller datorrelaterade uppfinningar kan du få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning, alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn.
 

Design

Med design menas en produkts utseende. När vi talar om ett designskydd (även kallat mönsterskydd) är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Vi på PRV använder idag ordet design när vi beskriver och informerar om detta område på vår webbplats. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.
 

Designera

Man anger i Europapatentansökningar och i internationella patentansökningar (PCT) i vilka länder man vill ha möjlighet att få patentet registrerat. Samma sak gäller för internationella varumärkesansökningar samt för mönster.  
 

Domännamn

Adress på internet, t.ex. www.prv.se

 

E

 

EG-varumärke

Ett varumärke med giltighet för hela EU-området, även kallat Gemenskapsvarumärke. Myndigheten som handlägger ansökningarna heter Office for Harmonization in the Internal Market, (OHIM).

EPC

European Patent Convention, är en överenskommelse mellan drygt trettio europeiska länder. EPC ger dig möjlighet att söka patent vid det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna, du behöver alltså inte vända dig till varje land för sig och lämna in en ansökan.

EPO

Europeiska patentverket (European Patent Office), har kontor i Berlin, Haag, Wien och München. EPO handlägger europeiska patentansökningar.

EU-patent

Ett föreslaget nytt patent även kallat Gemenskapspatent som ska gälla i hela EU

European Patent Convention

Se EPC.

Europapatentkonventionen

Se EPC.

Europeiska Patentverket

Se EPO.

 

A-EF-JK-OP-R S-TU-Ö
Skip Navigation Links.

Informationsmaterial

Ladda gärna ned våra broschyrer och informationsblad. Här finns allt samlat på samma ställe.
Informationsmaterial

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00