Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2015-03-04
Yttrande avseende promemorianPatent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden
(dnr Ju2015/841/DOM).
Yttrande - AD 411-2015/242

2015-02-20
Remiss avseende PTS förslag på hantering av vissa toppdomänsansökningar samt ändringar i toppdomänslagen Dnr: 14-9695.
Yttrande - AD 411-2015/360

2015-01-20
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori (Dnr. 3.7-44101/2014).
Yttrande - AD 411-2015/3030

2014-11-22
Delbetänkande av dricksvattenutredningen – Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53.
Yttrande - AD 411-2014/2055

2014-09-29
EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter.
Yttrande - AD 411-2014/1904

2014-08-22
Promemorian En tydligare skadereglering i staten.
Yttrande - AD 411-2014/1297

2014-08-19
Yttrande över remiss av PSI-utredningens slutbetänkande ''Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar'' (SOU 2014:10) (Ert Dnr. S2014/1992/SFÖ)
Yttrande - AD 411-2014/717

2014-05-13
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori (Ert Dnr 3.7-8732/2014)
Yttrande - AD 411-2014/864

2014-04-25
Departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)
Yttrande - AD 2014/104

2014-04-14
Skrivelse med anledning av Socialstyrelsens uppdrag; ert Dnr 51189/2012.
Yttrande - AD 411-2014/718

2014-02-13
Miljödepartementets promemoria Förändrat ansvar för Emas.
Yttrande - AD 411-2014/221

2014-02-03
Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform.
Yttrande - AD 411-2014/200

2014-01-31
Skadeståndsanspråk från Bigsam AB.
Yttrande - AD 411-2013/3195

Lär dig mer

Välkommen till PRV-skolan online!

Här får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online är helt kostnadsfri.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.