Låt oss veta vad du tycker

Bioteknik och patent

Bioteknik innebär tekniska tillämpningar av biologiska processer i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har vi nytta av inom livsmedelsindustrin, jordbruket och medicin.

EU-parlamentet antog 1998 det så kallade bioteknikdirektivet för att skapa en enhetlig syn på vad som är patenterbart inom bioteknik i Europa. Direktivet genomfördes i svensk lag den första maj 2004. Genom de ändringar som gjordes blev det tydligare att se vad som är tillåtet att patentera i Sverige.

Biotekniska uppfinningar som kan patenteras

  • Metoder för att framställa eller analysera protein och dess användning i en analysmetod eller i ett läkemedel.
  • Proteiner, DNA-sekvenser, mikroorganismer och beståndsdelar av människokroppen (till exempel celler) som redan existerar i naturen, om de isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfarande, och inte har blivit beskrivna tidigare.
  • En gen, som isoleras och ges en ny uppgift som läkemedel eller diagnosverktyg.
  • Genmodifierade produkter som växter eller djur.

Biotekniska uppfinningar som inte kan patenteras

  • Rena upptäckter, såsom upptäckta men inte isolerade eller vidare beskrivna delar av djur, växter eller mikroorganismer.
  • Växtsorter och djurraser, för definition av växtsort se 1 kap 3 §  växtförädlarrättslagen.
  • Uppfinningar som strider mot allmän ordning och goda seder, det vill säga sådant som samhället anser vara oetiskt eller oacceptabelt. Det går exempelvis inte att ta patent på metoder för reproduktiv kloning av människor eftersom det strider mot allmän ordning och goda seder. Mer information om bioteknik och etik finns i menyn till vänster.

Uppfinning eller upptäckt?

Det som enbart är en upptäckt, till exempel identifieringen av en ny gen, är inte patenterbar. Men om man ytterligare har studerat vad genen har för funktion om man ger den en användning som läkemedel eller diagnosverktyg, då är detta en uppfinning som kan patentskyddas. Skyddet definieras ofta som ”isolerad DNA-molekyl med [en viss] nukleotidsekvens”. Skyddet kan alltså inte sägas omfatta DNAt när det finns i naturen utan enbart konstgjorda DNA-molekyler eller DNA som isolerats ur människokroppen och klippts ner till just den bit man vill åt.

Växter och djur?

En uppfinning som avser växter och djur kan patenteras, om uppfinningens genomförbarhet inte är begränsad till en viss växtsort eller djurras. Även ett mikrobiologiskt tillvägagångssätt och produkter av ett sådant tillvägagångssätt, exempelvis växter och djur kan patenteras. Däremot kan inte metoder som består av biologiska förfaranden, som korsning och urval, för framställning av växter och djur patenteras.

Mer information

Bioteknik och patent (153 Kb)
Växtförädlarrättslagen
Patentskydd för biotekniska uppfinningar, SOU 2008:20
Gränser för genpatent - EG-direktivet - prop 2003/04:55
Freedom to operate-sökning utförs av PRV InterPat

Skip Navigation Links.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent. 
Svensk Patentdatabas

Ansöka elektroniskt

Lämna in din ansökan direkt via vår webbaserade e-tjänst. 
Svensk Patentansökan

Konsulttjänster

Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter.
PRV InterPat - konsulttjänster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00