Om depositionskonto

Så här gör du för att öppna ett depositionskonto på PRV.

1. För att öppna ett depositionskonto krävs en skriftlig begäran som samtidigt följs av en initialdeponering på kontot. Lägsta initialdeponering är 1 000 kr.

2. Begäran om att öppna depositionskonto sänds till:
Patent- och registreringsverket
Ekonomi- och planeringsfunktionen
Box 5055
102 42 Stockholm
Begäran ska innehålla uppgifter om namn, adress samt telefonnummer till företag alternativt person som begär att ett depositionskonto ska öppnas.

3. Deponeringen/betalningen inom Sverige till PRV görs till:
Bankgirokonto 5052-6698
Kontot hålls i svenska kronor.

4. Deponeringen/betalningen från utlandet till PRV görs till:
Bank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Bankadress: SE-106 40
BIC (SWIFT)-adress: ESSESESS
Betalning till PRV IBAN: SE03 5000 0000 0543 9100 1691

5. Ditt depositionskonto tilldelas ett nummer som alltid ska användas vid inbetalningar på kontot. Depositionskontonumret är detsamma som kundnumret.

6. Kontot får inte överskridas och innehavaren ansvarar för att kontot har kreditbalans.

7. Depositionskontot kan debiteras:
A) för betalningar för tjänster utförda av PRV InterPat, såsom:
- samtliga gransknings-, bevaknings och sökuppdrag inom områdena patent, varumärke och design
- betalning för kurser.
- försäljning av kopior och prioritetsdokument.
B) övriga betalningar som gäller avseende PRV:s myndighetsutövning, förutsatt att PRV och kontoinnehavaren ingått särskilda villkor.
För närmare information kontakta PRV InterPat Support, telefon: 08-782 28 85

8. Om inget annat anges i beställningen debiteras kontot.

9. Debiteringar införs på kontot i den ordning beställningar görs. Vid försäljning till exempel söktjänster eller tjänster listade under avsnitt A), skickas en följesedel till kunden.

10. En gång per månad skickas utdrag av kontot till kontoinnehavaren. Uppgifterna hämtas ur verkets bokföring.

11. Kontot kan avslutas via en skriftlig begäran till PRV. Då ett depositionskonto avslutas kommer eventuell kreditbalans snarast återbetalas.

12. PRV förbehåller sig rätten att på eget initiativ avsluta konton när inte innehavaren uppfyller kraven under punkt 6.

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Varför ska du anlita oss?

  • Expertis inom alla tekniska områden
  • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
  • Avancerade sökverktyg
  • Omfattande språkkunskaper
  • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
  • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
  • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.