Gå till innehållet

Prioritet

Den som har lämnat in en patentansökan i ett land som är anslutet till Pariskonventionen har rätt att inom 12 månader (prioritetsåret) lämna in en likalydande ansökan i ett annat land och begära prioritet från den tidigare ansökan. Den första ansökan kallas då för en prioritetsgrundande ansökan. Rätten till prioritet ger många fördelar.

Prioritet innebär att din senare ansökan i nyhetshänseende anses vara gjord samtidigt med den första. Det datum då den första ansökan lämnades in kallas prioritetsdag. Det är viktigt att ha en tidig prioritetsdag eftersom det kan ge dig företräde framför andra som eventuellt ansöker om patent på samma eller liknande uppfinning.

Om du vill begära prioritet från en tidigare ansökan, måste du göra det inom 16 månader från prioritetsdagen, eller inom fyra månader från den dag du lämnat in din nya ansökan om den tidpunkten infaller senare.

Om du lämnar in dina utlandsansökningar inom prioritetsåret:

  • kan du vänta med att lägga tid och pengar på utlandspatentering tills du redan har ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet.
  • kan du offentliggöra din uppfinning så fort du lämnat in din första patentansökan utan att det förstör nyhetsvärdet utomlands.
  • kan du behålla nyhetsvärdet även om någon annan sökt patent på samma eller liknande uppfinning under mellantiden (mellan din prioritetsdag och din utländska ingivningsdag).

Om du söker vidare i ett annat land först efter prioritetsårets utgång har du förlorat möjligheten att åberopa prioritet från din första ansökan.

Exempel

Du har lämnat in en patentansökan i Sverige som handlar om en förpackning. Nu vill du ha patent på samma förpackning i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA. Du kan inom ett år lämna in nationella ansökningar i dessa länder och begära prioritet från din svenska ansökan.

I så fall anses din ansökan i nyhetshänseende vara gjord samtidigt i alla länderna, det vill säga samma dag som du lämnade in din ansökan i Sverige.

Du kan också utnyttja prioritetsåret om du istället väljer att lämna in en PCT-ansökan som du fullföljer i Tyskland, England, Frankrike, Japan och USA, eller samlar de europeiska länderna i en europeisk patentansökan.

Länkar

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent