Gå till innehållet

Formell prövning

När din ansökan kommer till PRV kontrollerar vi att den uppfyller vissa formella krav. Det första som görs är att undersöka om din ansökan kan tilldelas en ingivningsdag. Finns det hinder mot detta kommer du att få ett föreläggande med en uppmaning om att komplettera din ansökan. En tilldelad ingivningsdag kan emellertid därefter komma att flyttas fram, om ytterligare komplettering kommer in inom viss tid. Syftet med den formella granskningen är vidare att identifiera brister i ansökan, till exempel vad det gäller betalningen. Den finns också för att påtala eventuella brister på själva utformningen av ansökan.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, patentkrav samt en sammanfattning, allt återgivet på ett särskilt sätt. Dessutom måste ansökan vara underskriven. Du måste också välja vilket språk du vill ha ditt patent meddelat på, svenska eller engelska.

Eventuella formella brister måste vara avhjälpta för att granskningen av själva uppfinningen ska påbörjas.

Har din ansökan formella brister får du ett föreläggande med en uppmaning att rätta till eller komplettera den. Om du inte svarar inom den tid som är angiven i föreläggandet kommer din ansökan att avskrivas. En avskriven ansökan kan du återuppta mot en extra avgift inom fyra månader från föreläggandets svarsfrist.

Om du svarar i tid men inte har gjort alla nödvändiga rättelser kan din ansökan komma att avslås, om PRV inte anser att det finns anledning att skicka ett nytt föreläggande. Vissa formella hinder kan kvarstå under den tid då ansökan är föremål för teknisk granskning. Men du kommer i så fall att bli ombedd att åtgärda dessa brister vid ett senare skede i handläggningen, eventuellt i samband med att övriga tekniska brister påtalas. Exempel på sådana brister som inte hindrar att teknisk handläggning påbörjas är vissa detaljer kring utformningen av ansökan som ges i föreskrifter av PRV, liksom att fullmakt för eventuellt ombud saknas.

Alla former av beslut som bryter fortsatt handläggning av ärendet kan överklagas inom två månader från beslutdagen.

Informationsblad

Vad innebär ett formellt föreläggande?

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent