Gå till innehållet

Ändring av ombud

Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig inför PRV, och låta den personen ta emot skrivelser från PRV och besvara dina förelägganden. För att någon annan ska kunna agera för din räkning inför PRV måste en skriftlig fullmakt lämnas in till oss.

Om fullmakter

Fullmakt måste ges in i original, om det inte är en redan deponerad generalfullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av sökanden samt med sökandens firma om denne är en juridisk person. Fullmakten ska också vara daterad och innehålla information om vilka patentansökningar/patent fullmakten gäller för.

Uppsägning av ombud

Om du inte längre vill att det ombud du utsett ska företräda dig måste du skriftligen återkalla fullmakten hos PRV. Därefter kommer vi att skicka alla eventuella skrivelser direkt dig.

Generalfullmakt

En generalfullmakt kan deponeras hos PRV, som gäller alla dina ansökningar och ärenden hos PRV. Om en generalfullmakt deponeras hos PRV måste i varje ärende hänvisas till det diarienummer som generalfullmakten har fått hos PRV.

Svensk Patentdatabas