Om du bytt namn eller ditt bolag ändrat firmanamn kan du begära att PRV antecknar det nya namnet i patentansökningsdiariet eller patentregistret. Om du inte begär ändring av namnet kanske post till dig eller ditt företag om patentet inte kommer fram.

Begäran om ändring i patentansökningsdiariet eller patentregistret av sökandens eller innehavarens namn eller firma ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av ändring av sökandens/innehavarens namn eller firma
  2. nummer på den patentansökan/det patent som ändringen berör
  3. sökandens/innehavarens tidigare namn/firma
  4. sökandens/innehavarens nya namn/firma och adress
  5. datum för ändringen

Begäran ska vara undertecknad av sökanden eller innehavaren.

Ändringen av firma måste styrkas genom originalbestyrkt kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet, till exempel ett handels- eller bolagsregisterutdrag.

Svensk Patentdatabas