Gå till innehållet

Anteckning i patentregistret om licens

Om du gett någon annan tillåtelse att använda ditt patent genom licensupplåtelse kan du begära att det antecknas i patentregistret.

Begäran om anteckning i patentregistret av licens ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av licens i patentregistret
  2. nummer på det patent som anteckningen berör (ansöknings- eller publiceringsnummer)
  3. licensgivarens namn
  4. licenstagarens namn och adress
  5. datum för licensupplåtelsen
  6. eventuell uppgift om huruvida det är fråga om en exklusiv eller en enkel licens

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller licenstagaren.

Begäran om anteckning av licensavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som utvisar de rättigheter som licensierats.

Om den handling som styrker licensen inte är avfattad på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV komma att begära att den som begär anteckning i patentregistret översätter handlingen till svenska.

Svensk Patentdatabas