Gå till innehållet

Anteckning om pantsättningsavtal

De patentansökningar och patent som kan pantsättas i Sverige genom registrering hos PRV är:

  • svenskt och europeiskt patent som är giltigt i Sverige
  • svensk patentansökan
  • fullföljd PCT-ansökan och europeisk patentansökan för vilken översättning av patentkraven har publicerats av PRV

Begäran om anteckning i patentansökningsdiariet respektive patentregistret av pantsättningsavtal ska innehålla:

  1. begäran om anteckning av pantsättningsavtal
  2. nummer på det patent eller den patentansökan som anteckningen berör, ansöknings- eller publiceringsnummer
  3. pantsättarens, patenthavarens/sökandens, namn
  4. panthavarens namn och adress
  5. datum för pantsättningsavtalet

Begäran ska vara undertecknad av patenthavaren eller panthavaren, eller ett befullmäktigat ombud.

Begäran om anteckning av pantsättningsavtal ska åtföljas av bestyrkt kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet som utvisar pantsättningen och de rättigheter som pantsatts, fullmakt för eventuellt ombud samt föreskriven avgift. 

Om pantsättningsavtalet inte är avfattat på svenska, norska, danska, eller engelska kan PRV komma att begära att den som begär anteckning ska låta översätta handlingen till svenska.

Svensk Patentdatabas