Gå till innehållet

Undantag från ensamrätten

För att främja den tekniska utvecklingen och tillmötesgå samhällsintressen finns det ett antal begränsningar av den ensamrätt som ett patent ger:

Enskilt bruk
Det är tillåtet att utnyttja en patenterad uppfinning för personliga behov, till exempel för att utöva en hobby.

Expropriering
Vid krig eller krigsfara kan en uppfinning tvångsinlösas av regeringen för försvarsändamål.

Uppfinning av särskild betydelse för försvaret
Regeringen kan beordra att försvaret mot skälig ersättning får utnyttja en uppfinning som har särskild betydelse för försvaret.

Beredning på apotek av läkemedel
Apotekspersonal bör inte hindras av patent när de ska tillbereda och expediera medicin efter läkarrecept. Undantaget gäller inte beredning för lagerhållning på apotek.

Föranvändarrätt
Den som bevisligen utnyttjar eller har vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt när patentansökan lämnas in får fortsätta att göra det i oförändrad omfattning även efter att ett patent har blivit meddelat. Anledningen är att de investeringar i form av resurser och utrustning som ofta krävs för att till exempel starta upp en produktion, inte ska gå till spillo.

Experiment
En patenterad uppfinning får utnyttjas för experiment som avser själva uppfinningen. En av patentsystemets hörnstenar är ju att offentliggöra material som ska kunna användas som kunskapskälla och utgångspunkt för fortsatt forskning.

Tvångslicens
I vissa situationer, bland annat om patenthavarens utnyttjande av ensamrätten strider mot betydande samhällsintressen, kan en domstol meddela tvångslicens, det vill säga en licensrättighet för någon annan än patenthavaren att utnyttja patentet.

Konsumtionsprincipen
Ensamrätten till ett visst exemplar av en patentskyddad uppfinning har förbrukats i och med att det förvärvades första gången. Det innebär att den som köpt en vara kan sälja den fritt eller upplåta den vidare.
Däremot får inte en patentskyddad vara som importerats eller tillverkats för privat bruk utnyttjas yrkesmässigt utan patenthavarens lov.

Utländskt transportfordon
För att underlätta internationell samfärdsel får en patenterad uppfinning utnyttjas på utländska transportmedel, till exempel fartyg eller flygplan. Undantaget gäller dock bara om uppfinningen utnyttjas för samfärdsmedlets behov, till exempel för dess drift.

Svensk Patentdatabas