Den sökande som fått avslag på sin patentansökan, eller den part i ett invändningsärende som vårt beslut har gått emot, kan överklaga beslutet inom två månader från beslutsdagen. Överklagandet ska ställas till Patentbesvärsrätten, men skickas till PRV:s adress. Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och bifoga eventuellt ändrade patentkrav.

Omprövning hos PRV

Vi kontrollerar först att överklagandet kommit in i rätt tid. Om det inte finns någon motpart inleds förfarandet på PRV med en omprövning. Om vi håller med om att beslutet var felaktigt så ändrar vi det. I annat fall överlämnas ärendet till Patentbesvärsrätten. Invändningsärenden vidarebefordrar vi direkt till Patentbesvärsrätten om överklagandet kommit in i rätt tid.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten, PBR, är en fristående domstol som prövar PRV:s beslut. PBR:s beslut går i sin tur att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen, men eftersom det då krävs prövningstillstånd kan du normalt inte räkna med någon ytterligare prövning.
Patentbesvärsrätten

Högsta Förvaltningsdomstolen

Patentbesvärsrättens beslut prövas bara i Högsta Förvaltningsdomstolen om prövningstillstånd meddelas. För det krävs att det ska finnas ett prejudikatsintresse eller att Patentbesvärsrätten har gjort ett grovt förbiseende eller misstag. Det är bara ett fåtal av de fall som överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen som får prövningstillstånd. I praktiken blir alltså Patentbesvärsrätten högsta instans i de flesta ärenden.
Högsta Förvaltningsdomstolen

Svensk Patentdatabas