Gå till innehållet

Patentintrång

Att göra intrång i någon annans patent kan vara ett brott som man kan bli åtalad för. Som patenthavare kan du väcka talan mot någon som du anser gör intrång i patentet och i en civilrättslig process yrka att intrånget ska upphöra. I patentlagen finns regler om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång.

Vilket utrymme har du?

Om du planerar att tillverka en produkt eller använda en viss teknik bör du först kontrollera att du inte begår intrång i några patenträttigheter. Ansvaret är ditt även om intrånget skulle vara oavsiktligt. Under vissa förutsättningar kan du väcka fastställelsetalan i domstol och yrka att domstolen fastställer att du inte gör intrång i ett visst patent.

Vilket utrymme har du? Gör en Freedom to operate-sökning med vår hjälp:

Freedom to operate-sökning

Skydda ditt patent mot intrång

Upptäcker du att någon gör intrång på ditt patent ska du reagera snabbt och vara tydlig med att du tänker försvara din patenträtt. Kanske kan du och intrångsgöraren komma överens om ett licensavtal eller ett skadeståndsbelopp utan att tvisten måste lösas i domstol.

Tvister

Intrångstvister avgörs i Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) som är en avdelning av Stockholms tingsrätt. PMD:s utslag kan efter prövningstillstånd prövas i Patent- och marknadsdomstolen (PMÖD, en avdelning av Svea hovrätt). Under förutsättning att PMÖD ger dig rätt att överklaga, kan Högsta domstolen överpröva ärendet.