Att göra intrång på någon annans patent är ett brott som man kan bli åtalad för. Som patenthavare kan du väcka talan mot någon som du anser gör intrång i patentet och i en civilrättslig process yrka att intrånget ska upphöra. I patentlagen finns regler om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång.

Vilket utrymme har du?

Om du planerar att tillverka en produkt eller använda en viss teknik bör du först kontrollera att du inte hindras av någon annans patent. Att inte vara medveten om att man begår intrång i någon annans patenträttigheter är ingen ursäkt. Under vissa förutsättningar kan du väcka fastställelsetalan i domstol och yrka att domstolen fastställer att du inte gör intrång i ett visst patent.

Vilket utrymme har du? Gör en Freedom to operate-sökning med vår hjälp:

Freedom to operate-sökning

Skydda ditt patent mot intrång

Upptäcker du att någon gör intrång på ditt patent ska du reagera snabbt och vara tydlig med att du tänker försvara din patenträtt. Kanske kan du och intrångsgöraren komma överens om ett licensavtal eller ett skadeståndsbelopp utan att tvisten måste lösas i domstol.

Tvister

Intrångstvister avgörs i Stockholms tingsrätt. Tingsrättens utslag kan överklagas till Svea hovrätt vars dom i sin tur kan överprövas av Högsta domstolen under förutsättning att prövningstillstånd ges.

I en intrångstvist kan domstolen tolka och bestämma patentets skyddsomfång. Ibland är det nämligen svårt att avgöra vilket skyddsomfång dina godkända patentkrav ger i praktiken. För att förstå och tolka patentkraven hämtas ledning från beskrivningen. Det innebär inte att patentkraven får formuleras oklart i avsikt att försöka öka skyddsomfånget. Men kraven ska inte heller behöva bokstavstolkas, så att det enkelt går att komma runt skyddet genom att byta ut en trivial detalj.

Svensk Patentdatabas