Gå till innehållet

Upprätthåll patentskyddet

Ett patent kan upprätthållas i 20 år. Avser patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan patenttiden i vissa fall förlängas med fem år, med ett så kallat tilläggsskydd.

Patentet kan upphöra att gälla när

  • patenttiden har gått ut
  • årsavgiften inte har betalats till PRV
  • patenthavaren själv begär att patentet ska upphöra
  • patentet upphävs efter invändning
  • patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan

En patentansökan kan avslutas genom att den

  • avslås av PRV
  • avskrivs av PRV
  • återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten

Svensk Patentdatabas