Patentansökningar och patent

Patentansökningar2007200820092010201120122013201420152016
Nationella 2881 2777 2604 2549 2341 2436 2495 2424 2427 2384
– Därav svenska sökande 2517 2386 2151 2195 2004 2070 2124 1984 2038 2029
Under behandling 4239 4253 3880 3545 3463 3372 3854 4031 4073 4228
Internationella– PCT fas 1 3160 2407 2042 2050 1939 1592 1533 1359 1116 982
– PCT fas 2 671 626 457 350 341 341 215 288 255 170

 

Patent2007200820092010201120122013201420152016
Beviljade 1287 1224 1248 1379 1039 999 685 588 889 866
– Därav svenska sökande 1048 1037 1009 1112 841 855 603 516 728 736
Upphörda 1924 1619 2560 2386 1687 1501 1506 1719 1674 1878
I kraft i Sverige
– PRV
19436 19019 17689 16664 15994 15480 14632 13488 12638 11638
– EPO 86135 86990 84674 80132 80097 80772 81063 79999 79202 81933
Medellivs- längd (år)
– PRV
11,27 11,57 11,86 12,16 12,17 12,56 12,91 13,28 13,14 13,01
– EPO 12,97 13,14 12,96 12,87 13,23 13,47 13,51 13,60 13,32 13,56

 

Svenska sökande vid andra myndigheter2007200820092010201120122013201420152016
USPTO 3164 3265 3515 3840 4140 4390 4509 4928 5159  
EPO 2733 3140 3148 3560 3610 3470 3668 3868 3836  
SIPO (Kina) 1527 1766 1653 1780 1730 1663 1795 2020 1948  
JPO (Japan) 1481 1576 1454 1369 1342 1170 1024 1038 990  
KIPO (Sydkorea) 721 730 614 521 573 399 583 681 659  

 

Om årsstatistiken

Siffrorna är uppdaterade i januari 2017. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.

Förklaringar till tabellerna

Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.

Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter

WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)
http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/editIpsSearchForm.htm?tab=patent

Svensk Patentdatabas