Här får du all information som du behöver för att göra din svenska varumärkesansökan i pappersformat. Det är billigare om du istället ansöker via vår e-tjänst.

Svensk Varumärkesansökan

Ansökningsblankett

När du ansöker om varumärkesskydd ska du använda blanketten "Ansökan om registrering av varumärke". Det går bara att ansöka om ett varumärke per blankett.
Blanketter

Uppgift om sökanden och eventuellt ombud

En ansökan kan ha en eller flera sökanden. Om ni är flera som ansöker tillsammans måste alla fylla i sina namn och adresser. Ange även en kontaktperson. Har du ett ombud ska du ange ombudets namn och adress.

Val av varumärke och avbildning av märket

I din ansökan ska du ange vilken typ av varumärke du vill söka. Vi skiljer på fem sorters märken, ordmärke, figurmärke, utstyrselmärke, ljudmärke och kollektiv-, kontroll eller garantimärke.

Du måste även bifoga ditt tilltänkta varumärke. Vi bedömer varumärket utifrån hur det ser ut i din ansökan. Var därför noga med hur du utformar märket och se till att avbildningar är tydliga.

När du lämnat ansökan kan du inte ändra varumärket så att helhetsintrycket förändras. Vill du göra det krävs en helt ny ansökan.

Stadgar och protokoll

Föreningar, stiftelser och andra organisationer som inte är registrerade hos Bolagsverket ska skicka in handlingar som visar att de är levande juridiska personer. Det kan till exempel vara ett protokollsutdrag och stadgar. De föreningar som måste vara registrerade hos Skatteverket bör ange sitt organisationsnummer i ansökan samt bifoga registreringsbevis.

Prioritet

Om du har ansökt om registrering av samma märke i ett annat land kan du begära prioritet inom sex månader. Det innebär att du får räkna den dag du lämnade in din första ansökan som inlämningsdag även för din svenska ansökan. Detta kan ha betydelse för om ditt varumärke kan registreras eller inte, till exempel om någon har lämnat in en ansökan om ett liknande varumärke samtidigt eller strax innan dig. Under rubriken "Särskilda upplysningar" i din ansökan ska du ange datum, land och ansökningsnummer.

Varor och tjänster

När du fyller i din ansökan ska du ange vilka varor eller tjänster du vill registrera ditt märke för eftersom denna uppgift ligger till grund för ditt skydd. Du måste också ange vilken eller vilka klasser dina varor eller tjänster hör till.

Skillnaden i att registrera varumärket i varu- respektive tjänsteklass kan i korthet beskrivas som så att om det är namnet på en butik som ska sälja cyklar och mopeder under olika varumärken, då är det återförsäljartjänster avseende dessa varor i klass 35. Ska du däremot saluföra cyklar och mopeder där själva varan ska bära ditt varumärke, då är det cyklar och mopeder i klass 12 du ska söka skydd för. Varuklasserna är i huvudsak uppdelade efter det material som varorna är gjorda av medan tjänsteklasserna delas in efter yrkeskategori eller vad tjänsten åstadkommer.

Går inte att utvidga i efterhand

Du kan inte göra några ändringar som innebär att varu- eller tjänsteförteckningen utvidgas efter att din ansökan lämnats in. Däremot går det bra att stryka varor och tjänster som inte längre är aktuella och att omformulera varuförteckningen så att den får ett snävare omfång än i din ursprungsansökan. 

Aktuell avgift och ditt betalningssätt

I samband med att du lämnar in ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Den består av en grundavgift och en tilläggsavgift för varje klass utöver den första. Antalet varu- och tjänsteklasser i din ansökan bestämmer alltså hur hög avgiften blir. Hur du kommer att betala ska anges i ansökan.

Underskrift och namnförtydligande

Din ansökan ska vara undertecknad i original av dig eller ditt ombud. Ansökan blir en offentlig handling när du har lämnat in den till oss på PRV.

Svensk Varumärkesdatabas