Som innehavare av ett varumärke kan du låta någon annan få rätt att använda ditt varumärke, genom att ge en licens.

En licens kan, men behöver inte, antecknas i vårt varumärkesregister. Giltigheten av licensavtalet är inte beroende av om avtalet antecknas där. Men den som fått licens har bättre möjligheter att bevaka sina rättigheter om licensen finns antecknad i vårt varumärkesregister. Både licensgivaren och licenstagaren kan ansöka om ett antecknande av licensen. Det finns två huvudsakliga typer av licenser: exklusiv och icke-exklusiv licens.

Exklusiv licens

Exklusiv licens innebär att licenstagaren får ensamrätt att använda varumärket till exempel inom det område licensen gäller. Det innebär alltså att du, som är registrerad innehavare, själv inte får använda varumärket för egen kommersialisering eller ge avtalad licens till annan än den exklusiva licenstagaren.

Icke-exklusiv licens

En icke exklusiv licens, en sk enkel licens, innebär att licensgivaren förbehåller sig rätten att licensiera varumärket till andra kommersiella aktörer inom samma geografiska område. 

Ansökan om anteckning av licens

Använd blanketten Ansökan om anteckning av licensavtal, när du vill göra en licensansökan. Vi antecknar de uppgifter som lämnas i ansökan och inte dem som framgår av det bifogade licensavtalet. Alla punkter i avtalet som ska antecknas ska därför framgå av din ansökan.

En anteckning av en licens kan bara antecknas avseende hela varumärkesregistreringen och inte utbrutna delar av det registrerade varumärket.

Ansökan om anteckning av licens måste innehålla:

  • licensavtalet i original, bestyrkt kopia eller ett bestyrkt utdrag av den del av handlingen som berör varumärket.
  • licenshavarens namn eller firma samt postadress.
  • uppgift om datum för licensavtalet.

Ansökan kan även innehålla ytterligare uppgifter som du som sökande vill få antecknade, till exempel vissa begränsningar i licenstagarens rätt:

  • att licensen är exklusiv, respektive icke-exklusiv.
  • att licensen är inskränkt i tiden.
  • att licensen är geografiskt begränsad.
  • att licensen gäller för specifika varor.
  • att varumärket bara får användas på ett visst sätt.

Blanketten Ansökan om anteckning av licensavtal 

Licenser som upphört att gälla

Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.

Svensk Varumärkesdatabas