Om du behöver låna pengar kan du pantsätta din ansökan eller ditt redan registrerade varumärke. Det innebär att den person eller företag som lånar ut pengar till dig tar varumärket som en säkerhet för ditt lån.
 
Det är numera möjligt att pantsätta registrerade svenska varumärken, svenska varumärkesansökningar, internationella varumärken enligt Madridprotokollet samt internationella varumärkesansökningar, när det gäller den verkan de har i Sverige.

Panträtten, avtal och regler

Panträtten uppkommer genom att ett skriftligt avtal om pantsättning registreras hos oss på PRV. En pantsatt rätt till ett varumärke eller en varumärkesansökan kan du överlåta, pantsätta till annan långivare eller licensiera. En ny förvärvare, panthavare eller licenstagare är bunden av pantsättningen på samma sätt som överlåtaren även om något förbehåll om pantsättningen inte har gjorts vid överlåtelsen. Det är alltså upp till dem att kontrollera om en panträtt har registrerats i vårt varumärkesregister eller antecknats i vårt ansökningsdiarium.

Vem kan vara panthavare?

Både fysiska och juridiska personer kan vara panthavare. Om du anlitar ett ombud för att sköta ärendet måste ombudet ge in en fullmakt i original som visar dennes rätt att föra din talan.

Vem kan lämna in ansökan?

Både pantupplåtaren och panthavaren kan lämna in en ansökan om pantsättning. Tillsammans med ansökan ska du lämna in ett daterat pantsättningsavtal i original eller bestyrkt kopia.

Vad ska ansökan innehålla?

För varje separat varumärke som ska pantsättas ska du alltid skicka en ansökan med tillhörande vidimerade handlingar samt tillhörande ansökningsavgift. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Varumärkets ansöknings- eller registreringsnummer.
 • Pantupplåtarens (varumärkesinnehavarens) fullständiga namn eller firma - helst med firmans organisationsnummer.
 • Panthavarens (till exempel en banks) fullständiga namn med tillhörande adress.
 • Dagen för pantupplåtelsen.

Ansökan om registrering av pantsättningsavtal 

Bekräftelse

När pantsättningen har blivit registrerad i varumärkesregistret skickar vi en bekräftelse på pantsättningen. Bekräftelsen skickas till den som har ansökt om pantsättningen.

När upphör en pantsättning eller blir ogiltig?

En pantsättning kan upphöra eller bli ogiltig av flera anledningar och det kan ske på PRV:s initiativ eller att det kommer in en anmälan till oss.

På PRV:s initiativ

På PRV:s eget initiativ kan pantsättningen upphöra eller bli ogiltig om:

 • Varumärkesansökan har avslagits eller avförts.
 • Varumärkesansökan har överförts på grund av bättre rätt.
 • Sökande har återkallat sin varumärkesansökan.
 • Varumärkesregistreringen inte har förnyats.
 • Varumärket har förklarats ogiltigt av Patent- och marknadsdomstolen.

Efter anmälan

En pantsättning kan upphöra eller bli ogiltig efter anmälan till oss om:

 • Panträtten har förklarats ogiltig av Patent- och marknadsdomstolen.
 • Panthavaren meddelar att varumärket har sålts sedan pantsättaren inte har betalat skulden på förfallodagen. Skulle detta vara aktuellt måste en överlåtelsehandling skickas in till oss för godkännande - innan pantsättningen kan registreras som upphörd. Om en ny innehavare av varumärket ska antecknas i registret måste en ansökan om detta skickas in med tillhörande handlingar samt tillhörande ansökningsavgift.
 • Panthavaren anmäler att lånet har betalats och att pantsättningen därmed ska upphöra.

Borttagande av pantsättning

För att en pantsättning mot ett varumärke ska kunna tas bort, måste en begäran skickas in där behörig företrädare intygar att panträtten har upphört. Ange vilket pantsättningsavtal som har upphört, till exempel avtalsdatum.

Ansökan om avregistrering av pantsättningsavtal

Svensk Varumärkesdatabas