Använd dig av prioritet

Vad är prioritet? Och varför ska du använda dig av det? De frågorna får du svar på här.

Patent

Om du har lämnat in en patentansökan i ett land som är anslutet till Pariskonventionen (som till exempel Sverige) har du rätt att inom tolv månader lämna in en likadan ansökan i ett annat land, och begära prioritet från den tidigare ansökan. Den första ansökan kallas då för en prioritetsgrundande ansökan. Prioritet innebär att din senare ansökan anses vara gjord samtidigt med den första. Det datum då den första ansökan lämnades in kallas prioritetsdag. Det är viktigt att ha en tidig prioritetsdag eftersom det kan ge dig företräde framför andra som eventuellt ansöker om patent på samma eller en liknande uppfinning. Om du söker vidare i ett annat land först efter prioritetsårets utgång har du förlorat möjligheten att åberopa prioritet från din första ansökan. Dessutom kan din egen först inlämnade ansökan då bli ett nyhetshinder mot din egen senare inlämnade ansökan.

Varumärke

Har du tidigare ansökt om ett varumärkesskydd i Sverige kan du begära prioritet om du ansöker i ett annat land inom sex månader. Det innebär att du får räkna den dag du lämnade in din ansökan i Sverige som inlämningsdag även för den nya ansökan. Det kan vara fördelaktigt om någon annan ansökt om samma eller liknande internationella varumärke eller EU-varumärke samtidigt eller strax innan dig.

Design

Prioritet innebär att du får använda ansökningsdatumet för din redan gjorda svenska designansökan i senare ansökningar i andra länder. På så vis får din ansökan företrädesrätt framför andra, senare lämnade ansökningar.

För att tillgodoräkna dig prioriteten måste du, inom sex månader från den dag du lämnade in din svenska ansökan, lämna in din ansökan till det eller de länder där du vill fortsätta söka registrering. I dessa ansökningar anger du den svenska ansökan som prioritetsgrundande. Det svenska ansökningsnumret och ansökningsdagen i Sverige måste framgå. De utländska ansökningarna bedöms då ha lämnats in samtidigt som din svenska ansökan. Detta kan alltså vara viktigt om någon annan ungefär samtidigt lämnar in en ansökan om registrering för liknande design som du i ett annat land.

För att kunna begära prioritet behöver du ett så kallat prioritetsbevis som, mot en avgift, kan beställas hos PRV. Prioritetsbeviset ska skickas med de utländska ansökningarna.