Var ska jag skydda?

Oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design är det viktigt att du skyddar din tillgång i den eller de länder där du har tänkt verka. Här hittar du information om olika vägar att gå för att skydda din vara eller tjänst i ett annat land.

Patent

Grundprincipen är att du bör skydda din uppfinning i de länder där du har tänkt verka, till exempel genom tillverkning eller försäljning av din produkt. Kort sagt, där du inte vill att någon annan ska göra pengar på din uppfinning.

Det finns flera olika vägar att gå när du vill skydda din uppfinning i utlandet.

En internationell ansökan, en så kallad PCT-ansökan, kan ge dig skydd i cirka 140 länder inklusive Sverige. En PCT-ansökan är inte en egentlig patentansökan, men du får en rapport som är vägledande när du sedan ansöker om patent i de länder som är medlemmar i PCT. Att ansöka via PCT är bra om du vill vinna tid innan du beslutar vilka länder du vill söka patent i, och om du vill skjuta upp kostnaderna för ett stort antal nationella patentansökningar.

Läs mer om PCT

Du har också möjlighet att söka patent via det europeiska patentverket EPO. De granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i drygt 30 medlemsländer (inklusive Sverige). Att lämna in en europeisk ansökan är bra om din marknad finns i Europa, eller om du vill nå ett flertal länder i Europa genom en enda ansökan.

Läs mer om europeisk patentansökan

I framtidens Europa kommer det att finnas ett enhetligt patentsystem. Det är ett kompletterande system till det europeiska patentsystemet. Enhetligheten betyder att patentet ger ett och samma skydd i alla medlemsländer. Du ansöker om ett enhetligt patent till det europeiska patentverket, EPO, på samma sätt som när du gör en europeisk ansökan. Du väljer sedan om du vill att ditt patent ska bli ett klassiskt europeiskt patent eller ett enhetligt patent.

Läs mer om det enhetliga patentsystemet

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter. Att ansöka om patent i ett enskilt land är bra om du enbart planerar att söka skydd i ett fåtal länder eller om du vet att det bara finns en marknad för din uppfinning i ett specifikt land.

Förutom alternativen ovan finns det ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter. Läs om vad som gäller på respektive myndighets webbplats.

ARIPO

African Regional Industrial Property Organization, omfattar ett 15-tal, främst engelskspråkiga länder i Afrika.

www.aripo.org (extern webbplats)

OAPI

Organisation Africaine de la Propriéte Intellectuelle, omfattar ett 15-tal franskspråkiga länder i Afrika.

www.wipo.int (extern webbplats)

EAPO

Eurasian Patent Organization, omfattar ett tiotal av de forna sovjetländerna.

www.eapo.org (extern webbplats)

GCCP

Gulf Cooperation Council Patent Office, omfattar flera arabiska länder.

www.gccpo.org (extern webbplats)

Läs mer om utländsk nationell patentansökan

Varumärke

Det är viktigt att du registrerar ditt varumärke i de länder där du säljer eller tillverkar din vara eller tjänst. Detta för att du inte ska råka göra intrång på någon annans ensamrätt, men självklart också för att du ska kunna vara ensam på marknaden med ditt varumärke.

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Du ansöker då om något som kallas EU-varumärke.

Läs mer om EU-varumärke.

Du kan också ansöka om en så kallad internationell registrering. Ansökan lämnas in till WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den ansökan som din ansökan till WIPO baseras på. Om du väljer att gå via PRV skickar du din ansökan om internationellt skydd till oss. Du anger i din ansökan vilka länder som skyddet ska gälla i. Du har 97 länder och mellanstatliga organisationer (som EU och BeNeLux) att välja på.

Läs mer om internationell registrering av varumärke

Design

Det är viktigt att ha en designregistrering i de länder där du säljer eller tillverkar din vara. Detta eftersom du annars riskerar att göra intrång på någon annans ensamrätt, men självklart också för att du ska kunna vara ensam på marknaden med din design.

Det finns tre vägar att gå för att söka en designregistrering internationellt:

Direkt till ett enskilt land

Om du vet att du bara vill ansöka om designskydd i något enstaka land kan du lämna din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.

Lista över myndigheterna hos WIPO (extern webbplats)

Inom EU

Du kan ansöka om registrering av din design i EU:s samtliga medlemsländer. En sådan ansökan skickas till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Läs mer om EU-design.

Vill du ansöka i flera länder utanför EU kan du via WIPO ansöka om en internationell registrering i ett eller flera av de länder som är anslutna till de så kallade Genèveavtalen. Med bara en enda ansökan kan du då få skydd för din design i över 65 länder. Du skickar din ansökan om en internationell registrering till WIPO.

Se vilka länder som är anslutna hos WIPO (extern webbplats)

Du kan också få ett begränsat designskydd utan att ansöka om det. Inom EU finns en förordning om gemenskapsformgivning. Förordningen innebär bland annat att du kan få ett visst begränsat skydd för din design utan att behöva göra annat än att offentliggöra den. Skyddet gäller endast i tre år. Vill du ha ett längre och mer omfattande skydd måste du inom ett år från det att du offentliggjorde designen ansöka om ett registrerat designskydd.