Kommentar till Medeva-domen

Patentavdelningen har tagit emot många frågor med anledning av EG-domstolens dom i det s.k. Medeva-målet (C-322/10) om tilläggsskydd till patent.

Frågorna har främst rört om PRV avser ändra sin praxis mot bakgrund av att domstolen skulle kunna tänkas mena att varje patent bara kan bli föremål för ett tilläggsskydd. I Medeva-målet har en brittisk besvärsdomstol begärt förhandsavgörande av ett antal frågor till EG-domstolen. Hur många tilläggsskydd som får beviljas för varje patent är dock inte en av de frågor som ställts. I domskälen anförs att när en produkt skyddas av ett patent i enlighet med artikel 3 c i förordning nr 469/2009 kan endast ett tilläggsskydd meddelas för grundpatentet. Domstolen refererar sedan helt kort till stycke 28 i mål C-181/95 (det s.k. Biogen-målet).

PRV har uppfattat Biogen-målet så att om en produkt skyddas av patent och har godkänts för saluföring som läkemedel, kan ett tilläggsskydd avseende den produkten meddelas för varje grundpatent som skyddar produkten (dvs. ett tilläggsskydd per produkt som skyddas av grundpatentet och samtidigt omfattas av ett marknadsgodkännande).1

Såvitt PRV kan finna innehåller varken Biogen- eller Medeva-domen några domskäl som ger grund för slutsatsen att domstolen skulle avse att förordningen ska tolkas så att skyddstiden för ett grundpatent endast kan förlängas genom ett enda tilläggsskydd oavsett hur många produkter som skyddas genom grundpatentet och att flera av dessa produkter har godkänts för saluföring som läkemedel.

En begränsning av antalet tilläggsskydd per grundpatent är inte heller en del av domslutet, varken i Biogen-målet eller i Medeva-målet. Eftersom domstolen i Medeva-domen har hänvisat till Biogen-målet utan att ytterligare utveckla frågan, har PRV inte funnit att det för närvarande finns skäl att ändra den uppfattning som redovisas ovan.

Om du har ytterligare frågor om PRV:s handläggning av tilläggsskydd till patent är du välkommen att kontakta Louise Jonshammar, jurist på patentavdelningen.