Möjlighet till tidigarelagd granskning av patentansökningar

Ett pilotprojekt inom utvalda teknikområden.

Från och med 2019-02-01 kommer du under vissa förutsättningar att efter begäran kunna få tidigarelagd granskning av din nationella patentansökan. Du får då ett första utlåtande från oss, 4 månader efter ansökningsdagen.

Begäran kan endast göras i samband med inlämnandet av ansökan och endast i ansökningar som lämnas in via någon av våra elektroniska inlämningstjänster.

Detta är ett pilotprojekt med några utvalda teknikområden, och endast ansökningar som tillhör de utvalda teknikområdena kommer att kunna beviljas tidigarelagd granskning. För tillfället är detta klasser inom kemiteknik.
En lista med samtliga IPC-klasser och teknikområden som ingår finns här.

Om ett formellt föreläggande måste utfärdas, eller om efterfrågan på tidigarelagda granskningar är stor kommer PRV inte kunna tillmötesgå begäran. Vi kommer då att meddela att vi inte kan utföra en tidigarelagd granskning.

Om du vill begära en tidigarelagd granskning så kan du gå till väga på följande sätt när du lämnar in via våra e-tjänster:

Webbinlämning patent

När du lämnar in din ansökan lämnar du även in ett ”övrigt dokument” under rubriken ”bifoga övriga filer”, i vilket du begär tidigarelagd granskning. Detta dokument ska vara i pdf-format. En mall du kan använda hittar du här.
En mall du kan använda hittar du här.

eOLF/epoline

Via eOLF kan du i noteringsfältet skriva ”Begär tidigarelagd granskning”. Alternativt kan du lämna in ett pdf-dokument med din begäran under ”Documents”. Välj Document type ”<other document>”. En pdf-mall du kan använda hittar du här.
En mall du kan använda hittar du här.