Vad tycker kunderna om PRV:s patenthandläggning?

Svensk Kvalitetsindex (SKI) har på uppdrag av PRV undersökt vad kunderna tycker om PRV:s patenthandläggning, tjänster och service.

Resultatet i årets kundundersökning är glädjande och visar på både högre kundnöjdhet (74) och förtroende (80) jämfört med tidigare mätningar. NKI och frågornas betygsindex kan variera mellan 0 och 100. Gränsen för ”nöjd” uppfattas gå vid 60 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. Vi har fått ett förbättrat resultat inom de flesta av mätningens områden, exempelvis för tillförlitlighet, tydlighet och tillgänglighet medan några områden har försämrats, främst e-tjänster och avgifter. Medelindex för samtliga frågeblock i höstens mätning blev ändå totalt 74, vilket är det högsta medelindex sedan mätningarna startade 1998.

PRV är glada för resultatet och att så många tog sig tid att svara på enkäten. Vi jobbar sedan många år med ett proaktivt kvalitetsarbete i patenthandläggningen och det är roligt att se att detta långsiktiga och löpande arbete går i linje med den återkoppling vi nu har fått. Men vi nöjer oss inte med detta. Arbete pågår nu med att utvärdera resultatet och titta på de förbättringsområden som finns, för att ta fram en handlingsplan för fortsatta förbättringar.

SKI resultatrapport PRV 2020.pdf