Andra innovationsaktörer i Sverige

Det finns ett flertal aktörer som ger råd och stöd kring innovation och företagande, din uppfinning, idé, produkt eller design.

Detta är ett urval av aktörer inom och runt innovationssystemet. Aktörerna erbjuder information och rådgivning och i vissa fall ekonomiskt stöd.

ALIS

ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. ALIS har som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk.
www.alis.org

ALMI Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Tjänsterna riktas mot personer som har en idé om en innovation eller är på gång att starta företag. Eller företag som vill växa och utvecklas.
www.almi.se

Bolagsverket

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. De samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.
bolagsverket.se
verksamt.se

Business Sweden

Business Sweden (tidigare Exportrådet) underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. 
www.business-sweden.se

Copyswede

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.
copyswede.se

Dataspelsbranschen

Dataspelsbranschen är en organisation som samlar och sammanställer data- och tv-spelsbranschens gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen fokuserar på branschen i helhet och för dess talan i media.
dataspelsbranschen.se

Enterprise Europe Network

Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.
www.enterpriseeurope.se

European Patent Office (EPO)

EPO är en offentlig internationell organisation som granskar och beviljar europeiska patent och som genom en ansökan får giltighet i drygt trettio europeiska länder. EPO har kontor i Berlin, Haag och München.
epo.org

Europeisk e-juridikportal

Portalen innehåller EU-rätt och nationell europeisk rätt och är indelad efter medborgare, företag, rättstillämpare och domstolar. Här finns bland annat rättspraxis, företagsregister, information om rättshjälp mm.
E-juridikportalen

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
www.foretagarna.se

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU, och fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. 
www.kommers.se

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.
konkurrensverket.se

KLYS

KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovsmäns och utövande konstnärers intressen när det gäller exempelvis upphovsrätt.
klys.se

Nyföretagarcentrum

Information till dig som ska starta ett företag. Stiftelsen erbjuder gratis rådgivning.
nyföretagarcentrum.com

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

EU:s varumärkesmyndighet som har till uppgift att främja och administrera registreringen av gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivningar, vilka gäller inom hela EU. Myndigheten startade sin verksamhet 1996 och har sitt säte i Alicante, Spanien.
euipo.europa.eu

Patentombudsnämnden

Här kan du få en lista på samtliga auktoriserade patentombud eller söka fram specifika ombud, antingen på efternamn eller på den postort där det företag ombudet är kopplad till har sitt säte.
www.bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud

Rådgivare

Hitta en rådgivare nära dig. Rådgivningen är ofta kostnadsfri.
Rådgivare i Sverige

.SE

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.
www.iis.se

Stiftelsen svensk industridesign (SVID)

SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där vi kan koppla ihop aktörer, sprida kunskap och stärka möjligheterna till utveckling.
www.svid.se

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar mm.
skatteverket.se
verksamhet.se

Start-Up Stockholm

Start-Up Stockholm stödjer och utvecklar nya företag. Företagsrådgivarna bistår nyföretagare med konfidentiell, neutral och kostnadsfri rådgivning samt praktiskt stöd under etableringsskedet och tiden närmast därefter.
Start-Up Stockholm 

STIM

STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter STIM rättigheter till musik och text.
stim.se

Svenska patentombudsföreningen, SPOF

Svenska Patentombudsföreningen, grundad 1884, är en sammanslutning av patentingenjörer, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.
spof.se

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till, och hjälper varandra, med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning och inspiration. Verksamheten finner uppfinnare genom alla medlemsföreningar från Boden i norr till Malmö i syd.
uppfinnare.se
www.innovationonline.se

Svensk Form

Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.
Svensk Form

Tillväxtverket

Tillväxtverket jobbar bland annat för regional näringslivsutveckling och entreprenörsskap. Det arbetar med att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Hos Tillväxtverket finns en kostnadsfri service som kallas Företagarguiden där du hittar allt du behöver veta för att starta och driva ett företag.
www.tillvaxtverket.se
Verksamt.se

Tullverket

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och säkerställer konkurrensneutral handel.
www.tullverket.se

Verket för innovationssystem, VINNOVA

VINNOVA arbetar med att bidra till att höja tillväxten och välståndet i Sverige. Deras specialområde är innovationer som är kopplade till utveckling och forskning, alltså uppfinningar som har en vetenskaplig bas.
www.vinnova.se

Verksamt.se

Verksamt är en samlingsportal för små- och medelstora företagare från flera myndigheter i samverkan. Där finns information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.
Verksamt.se

World Intellectual Property Organization, (WIPO)

WIPO är FN:s organ som tillhandahåller olika system som gör det lättare att ansöka om skydd internationellt för patent, varumärken och mönster. WIPO har sitt säte i Genève.
www.wipo.int