Gå till innehållet

Regeringen vill öka kunskapen om immaterialrätt som strategisk tillgång

I sin forskningsproposition som regeringen lämnat in till riksdagen den 28 november lyfts PRV som viktig aktör i arbetet med att förstärka kunskapen om immateriella tillgångar inom näringsliv och bland forskare samt rådgivare.

I forskningspropositionen betonar regeringen immaterialrättens strategiska betydelse för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsresultat. Inom universitet och högskolor är forskning och forskningsresultat en värdefull immateriell tillgång, och det är extra viktigt att aktörer inom denna sektor har goda kunskaper om immateriella rättigheter och deras betydelse för forskningsverksamheten.

Propositionen lyfter också vikten av att bland företagare, forskare och rådgivare förankra kunskapen om hur immateriella tillgångar kan användas ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Detta gäller både det privata och det offentliga innovationsstödssystemet. Regeringen vill därför satsa extra på att höja kunskapen om immaterialrätt och dess roll som värdeskapare.

– Vi ser det som mycket positivt att regeringen framhäver de immateriella tillgångarnas betydelse för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap . All forskning ger upphov till immateriella tillgångar, och därför är det viktigt att ge forskningsinstitutionerna de verktyg de behöver för att kunna ta hand om sina immateriella tillgångar på ett strategiskt sätt. Det gynnar i slutändan både dem och samhället i stort, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Regeringen efterlyser också en ökad samsyn om immaterialrättsliga frågor bland de myndigheter som arbetar med innovationsstöd. Det behövs en förstärkt dialog och samarbete för att få ut bättre effekt av innovationsstödssystemet.

– Vi ser över möjligheterna att bygga upp ett nätverk för de myndigheter som arbetar med immaterialrättsliga frågor och stöd, bland annat Vinnova, Vetenskapsrådet, Bolagsverket och Skatteverket. Att skapa ett nätverk för dessa aktörer tycker vi är ett viktigt led i att bidra till en förstärkt dialog och erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan. Detta leder till ett bättre innovationsklimat i landet och stärker i slutändan Sveriges konkurrenskraft, säger Susanne Ås Sivborg.

Hela propositionen finns att läsa på regeringens webbplats.