Gå till innehållet

Ändra uppgifter

Alla ändringar som du gör när det gäller din tidskrifts titel, utgivningsort, utgivningsplan, ägare och ansvarig utgivare måste du anmäla till oss på PRV. Då ditt utgivningsbevis bara gäller om de uppgifter du lämnat in stämmer är det viktigt att du anmäler alla ändringar så snart som möjligt. I vissa fall kan det även vara straffbart att inte anmäla sina ändringar.

Ändring av titel

Utgivningsbeviset avser en viss skrift med den titel som angetts i beviset. Om titeln ändras och skriften kommer ut under den ändrade titeln innebär det att utgivningen sker utan utgivningsbevis. För att undvika detta måste skriftens ägare ansöka om ändrad titel till PRV och få ett beslut om titeländring innan skriften ges ut under den nya titeln. Se Avgifter.
Blankett: Ansökan om ändrad titel för periodisk skrift

Anmälan om byte av ägare

Om byte av ägare sker ska detta anmälas till PRV. För denna anmälan gäller samma bestämmelser för ägarna som vid ansökan om utgivningsbevis.

Ska utgivaren kvarstå efter ägarbytet, eller ska en ny utgivare utses? Registrerad utgivare kan med sin underskrift bekräfta att denne kvarstår som utgivare under den nya ägaren. Den registrerade utgivaren kan då också välja om eventuella ställföreträdande utgivare ska kvarstå eller inte. Om registrerad utgivare inte ska kvarstå som utgivare för skriften under den nya ägaren måste en ny utgivare omgående utses och anmälan om detta sändas in till PRV. Se Avgifter.
Blankett: Anmälan om byte av ägare för periodisk skrift

Anmälan om byte av utgivare

Om den som anmälts som utgivare inte längre är behörig eller om uppdraget av annan anledning upphör, ska ägaren genast utse en ny utgivare och anmäla det till PRV. För denna anmälan gäller samma bestämmelser och behörighetskrav som för anmälan av utgivare. Vid anmälan ska du, om det är möjligt, bifoga bevis på att den förre utgivaren fått ta del av anmälan. Om en periodisk skrift saknar utgivare, kan utgivningsbeviset återkallas. Se Avgifter.
Blankett: Anmälan om byte av utgivare för periodisk skrift

Anmälan om ställföreträdande utgivare

Som utgivare av en periodisk skrift kan du tillsammans med ägaren utse en eller flera ställföreträdare. Om du utser ställföreträdare ska du anmäla det till PRV. För ställföreträdande utgivare gäller samma behörighetskrav som för ansvarig utgivare och samma behörighetshandlingar som för utgivare ska därför bifogas anmälan. Om utgivarens uppdrag avslutas upphör även ställföreträdarens uppdrag. Se Avgifter.
Blankett: Anmälan om ställföreträdande utgivare

Anmälan om ändrad utgivningsort, utgivningsplan samt adress

Du måste även anmäla ändring av utgivningsort och utgivningsplan. Dessa ändringar är avgiftsfria.
Blankett: Anmälan om ändring gällande periodisk skrift

Adressändring

Anmäl alltid ny postadress till PRV, anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset.

Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring eller Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte erhåller adressändringar med automatik från externa adressregister.

Adressändringen kan skriftligen göras på en blankett som heter Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis.