Gå till innehållet

Lagar och regler

Bestämmelserna om periodisk skrift styrs av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Enligt den har alla svenska medborgare rätt att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Förutsättningen är att bestämmelserna i förordningen följs. Hit hör bland annat reglerna om att du måste ha ett utgivningsbevis från PRV innan din periodiska skrift kommer ut.
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
Tillämpningslagen (SFS 1991:1559)

Periodisk skrift

Periodiska skrifter kan vara tidskrifter, tidningar och andra tryckta skrifter. Den periodiska skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. Om du vill ge ut en periodisk skrift ska du enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ha ett utgivningsbevis innan din skrift kommer ut.

Tryckt periodisk skrift

En tidning eller liknande måste vara en tryckt skrift för att kunna ses som en periodisk skrift. En tryckt skrift måste vara utgiven, d.v.s. att den är lämnad till försäljning eller spridning i Sverige. Brott som begås genom tryckta skrifter måste finnas uppräknade i tryckfrihetsförordningen för att någon ska kunna ställas till svars för dem. Det är straffbart att i en tryckt skrift begå bland annat följande gärningar: Förtal, hets mot folkgrupp och förolämpning.
Grundlagen gäller främst skrifter som framställts genom tryckpress. Men även andra skrifter, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som har utgivningsbevis, är skyddade av lagen. Detsamma gäller om en skrift, som mångfaldigats genom fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande, har en beteckning som visar att den är mångfaldigad, vem som har mångfaldigat den samt ort och år för mångfaldigandet. Även bilder kan räknas som skrifter.

Periodisk skrift som trycks utomlands

Om en periodisk skrift som trycks utomlands huvudsakligen ska spridas i Sverige, krävs ett utgivningsbevis för skriften. Då gäller samma regler för utgivningsbevis som för periodiska skrifter som trycks i Sverige. Däremot ställs inga speciella krav på ägaren. Han eller hon kan vara bosatt utomlands eller vara en utländsk juridisk person.