Webbpublikationer

Våra webbpublikationer kungör nya ansökningar om patent, varumärke, design och periodisk skrift.

Inom patentområdet

Kungjorda svenska patent

Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som avser Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format och är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, orientera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat.

Till Svensk Patenttidning

Europeisk patenttidning från EPO

Bulletinen med information om europeiska patent publiceras veckovis.
European Patent Bulletin

Inom varumärkesområdet

Nyregistrerade svenska varumärken

I Svensk varumärkestidning publiceras alla nyregistrerade varumärken, ändringar och rättelser.

Svensk varumärkestidning

Nyregistrerade och förnyade varumärken hos EUIPO

Bulletinen med information om skyddade varumärken inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.
The Community Trade Marks Bulletin

Inom designområdet

Nyligen registrerad svensk design

I Registreringstidning för design publicerar PRV ny, registrerad design som har fått skydd i Sverige.

Registreringstidning för design

Nyregistrerad och förnyad design hos EUIPO

Informationsblad om skyddad design inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.

The Community Designs Bulletin

Nyregistrerad och förnyad design hos WIPO

Informationsblad om internationella registreringar, förnyelser och ändringar i designskydd. Uppdateras varje månad.

International Designs Bulletin

Periodisk skrift

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, med mera.

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar