Kapitel 2. Hur skyddar jag mig mot intrång?

2.1 Inledning

2.2 Märkning – visa att du är rättighetshavare

2.3 Tullskydd

2.4 Bevaka dina rättigheter

2.5 Sammanfattning

2.1 Inledning

Hur en rättighetshavare väljer att göra för att skydda sig mot intrång kan variera stort från en innehavare till en annan. I detta kapitel tar vi upp några alternativ.

2.2 Märkning – visa att du är rättighetshavare

Ett intrång kan bero på okunskap och behöver inte ske medvetet. Ett effektivt sätt att skydda sig mot intrång kan vara att berätta för allmänheten att du har ensamrätt till ett patent, varumärke, design, upphovsrätt eller liknande. Det kan du exempelvis göra genom s.k. märkning.

I Sverige finns inget märkningskrav. Om du har en registrerad varumärkesrättighet skadar det däremot inte att sätta ett ® efter varumärket, för att upplysa andra om att du har ensamrätt att använda varumärket. Det är ett sätt att synliggöra din ensamrätt och förhindra att andra startar en liknande verksamhet, som använder ditt eller ett liknande varumärke.

Är du ägare till en upphovsrätt kan du markera detta med ©. Är du innehavare av ett patent eller mönster, kan du märka dina förpackningar, design eller liknande med patent- eller mönsternumret.
En märkning kan även fungera som bevis vid en eventuell intrångsprocess, om den som begått intrånget hävdar att den inte kände till din ensamrätt.

Om du marknadsför din verksamhet internationellt kan reglerna för märkning skilja sig åt. I många länder är det brottsligt att märka enligt ovan, om du inte har en rättighet. Det är alltså viktigt att undersöka de nationella reglerna, innan du lanserar en märkt produkt eller liknande i ett nytt land.

2.3 Tullskydd

Du som har en immateriell rättighet som ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent, kan ansöka hos Tullverket om ett ingripande. Du kan välja om din ansökan ska gälla inom Sverige eller inom hela EU. Den kan också vara begränsad till vissa EU-länder.

Efter att du har ansökt om ett ingripande, kan Tullverket ingripa och stoppa varor som kommer från länder utanför EU och som misstänks vara förfalskade. Tullverket kan även på eget initiativ göra ingripanden mot misstänkta varor. En misstanke om förfalskning kan uppstå på grund av en varas eller förpacknings utseende eller egenskaper.

När Tullverket har stoppat en vara, kontaktar de dig som rättighetshavare och du får bedöma om det har skett ett intrång eller inte. Rättighetshavaren ska skriftligt motivera varför varan anses vara förfalskad eller hur ett intrång i en rättighet på annat sätt har gjorts. Tullverket tar därefter ställning till om de ska göra ett ingripande.

Tullverket kan stoppa försändelser som de misstänker innehåller piratkopior (ingripande mot importör). I dessa fall kontaktar Tullverket det företag som äger rättigheten till originalprodukten och företaget kan i sin tur välja att inleda en civilrättslig process i domstol mot köparen. Ett annat alternativ är att importören går med på att varan förstörs och att denne eventuellt får betala ett skadestånd till företaget.

Tullverket samverkar med andra myndigheter i Myndighetssamverkan mot piratkopiering. De andra myndigheterna är Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Läs mer om Tullverket och hur de kan hjälpa dig med att motverka intrång i din rättighet.

Tullverket (extern webbplats)

2.4 Bevaka dina rättigheter

Det är du själv som måste se till att dina intressen och rättigheter bevakas. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad dina konkurrenter söker skydd för. Då har du möjlighet att invända mot patent/varumärken/mönster som du inte tycker borde beviljas.

Bland PRV:s e-tjänster finns flera sökmöjligheter som du kan använda dig av. Mycket teknik publiceras i böcker, vetenskapliga publikationer och facktidskrifter. Via vårt bibliotek får du tillgång till både tryckt och elektronisk litteratur.

PRV har flera databaser där du själv kan söka på ansökningar och registrerade rättigheter.

Flera aktörer har även betaltjänster, där du kan få hjälp med bevakning, bransch- och konkurrensanalys. Vår tjänst heter PRV InterPat.

Patent

Om du anser att en patentansökt uppfinning gör intrång i din rättighet, kan du skicka in dina synpunkter till PRV. Det kallas erinran.

Fram tills dess att en patentansökan avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, kan vem som helst komma med synpunkter på t ex uppfinningens patenterbarhet. Det är själva betydelsen av en erinran.
Dina synpunkter kan handla om allt som kan påverka möjligheten att bevilja patent. Om de är relevanta enligt PRV kommer PRV att ta hänsyn till dina synpunkter när beslutet ska fattas. Den person som gör en erinran blir inte part i ansökans handläggning.

Om ett patent meddelas trots din erinran, får du information om detta och har 9 månader på dig att göra en invändning mot patentet. Om invändningen anses befogad, kan PRV upphäva patentet eller meddela det i ändrad lydelse.

Du kan göra en invändning om:

  1. patentet har meddelats trots att de grundläggande villkoren inte är uppfyllda (uppfinningen kan sakna nyhet, uppfinningshöjd eller industriell tillämpbarhet),
  2. någon som inte hade rätt att få patent, ändå har fått det,
  3. uppfinningen är inte så tydligt beskriven att en fackman kan använda den,
  4. eller patentet avser sånt som inte framgick av ansökan när den först gjordes.

Om du vill invända mot någon annans patent ska du göra det skriftligt till oss på PRV inom invändningstiden i en s.k. invändningsskrivelse. Där ska du berätta varför du vill invända. Ansökan ska vara undertecknad av dig själv eller ditt ombud och invändningen prövas av oss på PRV.

Patenthavaren får ta del av invändningen, inklusive alla de handlingar du har skickat in, och får sedan möjlighet att skriftligen bemöta invändningen. När invändningsärendet är utrett och parterna fört fram sina åsikter, fattar PRV ett beslut i ärendet. Antingen upphäver PRV patentet, avslår invändningen eller upprätthåller patentet med ändrad lydelse.

Om du tycker att du har bättre rätt till patentansökan, kan du skicka in en skriftlig begäran till PRV om att patentansökan ska överföras till dig. I begäran ska du motivera varför du tycker att du har bättre rätt till uppfinningen än den som sökt patent och du ska även skicka med handlingar som stöder det. Motparten får alltid ta del av handlingarna och får möjlighet att bemöta dina påståenden.

Du kan begära att PRV ska överföra patentansökan i sin helhet på dig. Du kan också begära att du ska antecknas som medsökande eller uppfinnare/meduppfinnare, om du vill att bara en del av patentansökan ska överföras, eller om du bara vill bli antecknad som uppfinnare.

OBS! Om du vill att patentansökan ska överföras på dig, i ett ärende om bättre rätt till uppfinning, måste du begära detta samtidigt som du påstår bättre rätt till uppfinningen. Om inte, kommer patentansökan avslås om PRV anser att du har bättre rätt till uppfinningen.

Om PRV inte kan avgöra vem som har rätten till uppfinningen, kan vi be dig att väcka talan vid domstol inom 2 månader. Om du inte gör det, kommer PRV inte att ta hänsyn till ditt påstående om bättre rätt när vi fortsätter handläggningen av patentansökan.

Varumärke

Du kan även invända mot ett registrerat varumärke. När ett varumärke har granskats och registrerats, publiceras det i Svensk varumärkestidning. Efter publiceringen inleds en 3 månader lång invändningsperiod, där den som anser att märket inte bör registreras kan invända mot detta. PRV kan då besluta att helt eller delvis häva registreringen.

Ett varumärke kan exempelvis hävas om det är förväxlingsbart med en äldre rättighet. Därför är det viktigt att du som innehavare av en varumärkesrättighet har koll på vilka varumärken som registreras, för att kunna lämna in eventuella invändningar. Det finns flera leverantörer som erbjuder bevakningstjänster inom området.

Om du tycker att du har bättre rätt till varumärkesansökan, kan du skicka en skriftlig begäran till PRV om att ansökan ska överföras till dig. Den som påstår sig ha bättre rätt till märket än den som söker varumärkesskydd, har bevisbördan och måste styrka sitt påstående.

Mönster

För mönster gäller en 2 månader lång invändningsperiod från registreringsdagen. Precis som för varumärken och patent kan invändningen innebära att den registrerade designen hävs, helt eller delvis. PRV tar ställning till om invändningen är motiverad och innehavaren får alltid möjlighet att kommentera innan vi fattar ett beslut.

Skäl för invändning kan vara att:

  1. den sökande inte har rätt till den registrerade designen, till exempel för att personen har överlåtit designen eller inte är formgivare,
  2. kravet på nyhet eller särprägel inte är uppfyllt eller
  3. det finns något i designen som är ett hinder mot mönsterrätt enligt mönsterskyddslagen eller liknande.

I stort sett kan vem som helst invända mot en registrering. Vissa invändningar får enligt lag bara göras av personer som har särskilt intresse och skäl för det.

  • Om en sökande inte har rätt till en registrerad design, får invändningen bara göras av den som anser sig äga rättigheten.
  • Om en registrerad design strider mot en tidigare design, eller om en registrerad design innehåller någon annans firma, varukännetecken, konstnärsnamn eller släktnamn, får invändningen bara göras av den som äger rättigheten.
  • Om designen innehåller s.k. officiella beteckningar får invändningen bara göras av den som berörs av rättigheten.

Om du tycker att du har bättre rätt till ansökan om mönsterskydd, kan du skicka en skriftlig begäran till PRV om att ansökningen ska överföras till dig. Den som påstår sig ha bättre rätt till mönstret än den som söker mönsterskydd, har bevisbördan och måste styrka sitt påstående.

Upphovsrätt

Upphovsrätten uppstår automatiskt i samband med att ett verk skapas. Eftersom den inte registreras vare sig av PRV eller av någon annan myndighet, går det heller inte att invända mot en ny upphovsrätt. Frågan blir istället: Har det nya verket utnyttjat en tidigare upphovsrätt på ett otillbörligt sätt? Det kan bara en allmän domstol besvara, genom en intrångstalan. Mer om det i kapitel 3.

2.5 Sammanfattning

Genom märkning kan du berätta för andra om din ensamrätt och på så vis skydda dig mot intrång. Var alltid noga med att följa de lagar och regler som gäller i det land där du marknadsför dina tjänster. Du kan även ansöka om tullingripanden hos både svenska och europeiska tullmyndigheten och förhindra att piratkopierade eller andra intrångsprodukter förs in i Sverige.

Det är alltid bra att bevaka dina konkurrenter och hålla uppsikt över ansökningar om registreringar av varumärke, patent eller mönster. Då kan du, exempelvis genom invändning eller erinran, proaktivt förhindra att eventuellt intrångsgörande rättigheter registreras.

I nästa kapitel berättar vi hur du kan göra om någon begår intrång i din ensamrätt.

Aktuell lagtext i detta kapitel

Patentlagen 17–18, 24–26, 53, 55 §§ (extern webbplats)

Varumärkeslagen 21–22, 24–28 §§ (extern webbplats)

Mönsterskyddslagen (design) 16–19 §§ (extern webbplats)

Strategin rättighetshavare har för att förvalta sina immateriella rättigheter på kan skilja sig åt. Texten i dessa kapitel är endast en introduktion till hur och vad en rättighetshavare kan tänka på i frågor som gäller intrång i immateriella rättigheter.