Kapitel 4. Tips på hur du undviker att begå intrång

4.1 Inledning

4.2 Sök i databaser

4.3 PRV InterPat och andra söktjänster

4.3.1 Freedom to operate (FTO)

4.3.2 Bevakningar

4.3.3 Prior Art (patent)

4.3.4 Nyhetsgranskning (patent)

4.3.5 Validitetsgranskning (patent)

4.3.6 Förundersökning för varumärke

4.4 Sammanfattning

4.1 Inledning

Håll dig uppdaterad om vilka rättigheter som finns inom ett område, innan du agerar. Det är viktigast för att själv undvika att begå intrång i någon annans ensamrätt. Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga.

4.2 Sök i databaser

Undvik att själv göra intrång i någon annans rättighet genom att undersöka vilka rättigheter som finns och som ligger nära din egen verksamhet.
På vår webb får du tillgång till databaser över samtliga i Sverige skyddade patent, varumärken och mönster. Genom att söka får du enkelt och snabbt överblick över vilka rättigheter som finns.

I Sverige uppstår en upphovsrätt automatiskt i samband med att verket skapas. Upphovsrätten registreras inte och därför finns heller inte någon samlad databas att söka i.

4.3 PRV InterPat och andra söktjänster

Innan du väljer att lansera en ny produkt eller tjänst, eller gå in på en ny marknad, undersök vilka andra aktörer som finns och vilka rättigheter de har.

PRV InterPat utför söktjänster inom patent, varumärke och mönster mot en kostnad och du får bearbetad information du kan använda som underlag för kommande beslut.

I avsnitten nedan presenteras ett antal söktjänster som kan vara ett bra tillvägagångssätt om du vill lägga upp en bra strategi för dina immateriella tillgångar, men också för att undvika att göra intrång i någon annans rättighet.

Informationen nedan utgår ifrån PRV InterPat:s söktjänster. Det finns även andra aktörer och ombud som erbjuder liknande tjänster och som kan hjälpa dig med en immaterialrättsstrategi.

Söktjänster med PRV InterPat

4.3.1 Freedom to operate (FTO)

När du står i begrepp att föra in en produkt på en ny marknad eller är i utvecklingsfasen av en ny produkt eller tjänst, är det säkrast att först förvissa sig om att du har fritt spelrum. Kan du sälja produkten eller finns det skydd som du måste ta hänsyn till? En av förutsättningarna för att lyckas med din affär är att känna till vad som redan är skyddat på marknaden.

Med PRV InterPat:s Freedom to operate-sökning får du information och ett bättre beslutsunderlag, med större chans att maximera din investering och minska risken för intrång.

Att utveckla nya produkter är oftast en lång och tidskrävande process. Beroende på i vilket utvecklingsskede FTO-sökningen görs kan det även finnas anledning till en kompletterande sökning, en s.k. FTO-Uppföljning.

4.3.2 Bevakningar

Genom att beställa en bevakningstjänst har du koll på vad som sker i din bransch och kan bevaka dina registrerade eller inarbetade rättigheter.

Tjänsten kan exempelvis innehålla bevakning av alla varumärkesansökningar som avser den svenska marknaden, dvs. både svenska och internationella märken. Genom våra bevakningstjänster kan du också få löpande rapporter på vilka firmor (bolagsnamn) som registreras hos Bolagsverket.

4.3.3 Prior Art (patent)

Prior Art är en omfattande sökning som ger dig kunskap om hela kedjan av produkt- och teknikutveckling inom ett specifikt område. Att känna till befintliga lösningar kan vara till stor hjälp, dels för att se nyhetsvärdet av den egna uppfinningen och även som hjälp när den egna patentansökan ska formuleras. Du kan också spara tid och pengar genom att ta hjälp av befintliga patent för att hitta lösningar på ditt problem.

4.3.4 Nyhetsgranskning (patent)

För att kunna fatta strategiskt viktiga beslut är det viktigt att i ett tidigt skede få en uppfattning om den egna uppfinningens nyhetsläge. Kan någon annan ha stått inför liknande problem, och redan kommit på samma lösning?

Nyhetsgranskningen är vår mest efterfrågade tjänst. Syftet med sökningen är att hitta ett dokument som ifrågasätter uppfinningshöjden eller nyheten med din idé. När du gör en nyhetsgranskning får du ett dagsaktuellt svar.

4.3.5 Validitetsgranskning (patent)

Ibland finns det anledning att göra en kompletterande granskning på en redan granskad patentansökan eller ett beviljat patent, en s.k. validitetsgranskning. Syftet kan vara att säkerställa att patent inte meddelas på felaktiga grunder. Våra experter hjälper dig att nagelfara patent- och teknisk litteratur för att hjälpa dig hitta underlag som kan ifrågasätta giltigheten.

Vid en validitetsgranskning fokuserar vi sökningen på patent-dokumentation som har en ingivningsdag äldre än prioritetsdagen och icke-patentlitteratur (NPL) publicerad före prioritetsdagen för det dokument som ligger till grund för granskning. Granskningen ger dig ett underlag men innebär inte att giltigheten för patentet diskuteras, inte heller ett annat lands nationella patentlagstiftning.

4.3.6 Förundersökning för varumärke

Innan du lanserar ett nytt varumärke på marknaden är det viktig att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet.

Via en förundersökning tar vi reda på om någon annan redan ansökt om eller registrerat ett identiskt eller liknande kännetecken/varumärke. Vi kollar även om du riskerar att göra intrång i någon annans registrerade rättighet innan du lanserar ditt varumärke på marknaden. Dessutom gör vi en analys av om ditt varumärke är så särskiljande/unikt att du kan få ensamrätt till det.

Resultatet presenteras i en rapport, där du får besked om vilka kännetecken som liknar ditt märke eller om vi har hittat andra eventuella hinder för en registrering.

4.4 Sammanfattning

Att hålla koll på sin marknad och eventuella konkurrenter är A och O för att undvika att begå intrång. Lanserar du exempelvis en produkt utan att undersöka vilka eventuella ensamrätter som finns (varumärken, patent etc.) löper du risk att din lansering gör intrång i någon annans rättighet.

Ett intrång kan i slutändan innebära att du får dra tillbaka din produkt/tjänst från marknaden och eventuella investeringar som har gjorts kan helt gå förlorade. Du kan dessutom bli skadeståndsskyldig och göra dig skyldig till brott. Du har även i viss mån en skyldighet att undersöka marknaden efter eventuella immateriella rättigheter, mer om det i nästa kapitel.

Till din hjälp finns ett flertal aktörer som kan hjälpa dig att i förebyggande syfte undersöka och kartlägga vilka rättigheter som existerar inom ett visst verksamhetsområde. Samma aktörer kan många gånger även hjälpa dig att kontinuerligt bevaka vilka nya rättigheter som beviljas och registreras.

Strategin rättighetshavare har för att förvalta sina immateriella rättigheter på kan skilja sig åt. Texten i dessa kapitel är endast en introduktion till hur och vad en rättighetshavare kan tänka på i frågor som gäller intrång i immateriella rättigheter.