Kapitel 5. Vad händer om du begår intrång?

5.1 Inledning

5.2 Uppsåt

5.3 Oaktsamhet

5.4 Grov oaktsamhet

5.5 När du har gjort intrång

5.6 Sammanfattning

5.1 Inledning

Det faktum att du har begått ett intrång behöver inte nödvändigtvis innebära att det är straffbart eller skadeståndsbelagt. Det beror på om du har gjort det med uppsåt, oaktsamhet eller av grov oaktsamhet.

5.2 Uppsåt

Uppsåt är ett begrepp från straffrätten. För att ett intrång ska ha skett krävs att:

  1. en rättighet finns
  2. denna rättighet tillhör någon annan
  3. en annan persons användande inkräktar på rättighetens skydd och
  4. den andra personen inte hade rättighetshavarens tillstånd att använda rättigheten.

I begreppet uppsåt görs det skillnad på direkt uppsåt och insiktsuppsåt. Vid ett direkt uppsåt begår en person intrång, trots att hen känner till punkterna ovan, med ett direkt syfte att använda rättigheten.

Har gärningsmannen ett insiktsuppsåt kan personen vara medveten om att en handling leder till intrång, men aldrig haft intrånget som ett mål i sig.

Exempel: En person utsätter någon annan för bedrägeri. Det huvudsakliga syftet är inte att begå intrång, utan att lura den andra personen att en såld produkt är av ett visst varumärke. Immaterialrättsintrånget blir därmed en nödvändig bieffekt.

Ett insiktsuppsåt kan också föreligga om en person inte känner till, men misstänker, att punkterna ovan är uppfyllda och att hen ändå skulle ha gjort intrånget, oavsett.

5.3 Oaktsamhet

Begreppet oaktsamhet är brett. Ett intrång kan vara oaktsamt, även om du inte känt till att en viss immateriell rättighet existerar. Om du exempelvis arbetar med att använda uppfinningar, ställs det troligtvis högre krav på att du håller dig uppdaterad om ifall uppfinningarna är patentskyddade eller inte.

Vilka resurser du har spelar även in. Små företag eller enskilda personer har ofta sämre förutsättningar att bevaka eventuella immateriella rättigheter, till skillnad mot större företag som många gånger kan ha en egen avdelning avsedd för just detta.

Det kan också spela roll i vilken del av produktledet intrångsgöraren befinner sig. Ett företag som är verksamt som återförsäljare har troligtvis inte samma skyldighet att undersöka eventuella ensamrätter för de varor som säljs, om varorna har erhållits från en producent med gott renommé.

Om du känner till att det finns ett patent kan du inte hävda att du inte kände till att just din handling gjorde intrång i patentets ensamrätt. Om du däremot missbedömt den immateriella rättighetens skyddsomfång och agerat därefter gäller inte lika stränga krav.

Omständigheterna i varje enskilt fall har stor betydelse när det ska avgöras om en intrångshandling har varit oaktsam eller inte.

5.4 Grov oaktsamhet

För att någon ska kunna dömas till brott ska det enligt alla immaterialrättslagar föreligga grov oaktsamhet. Om intrångsgöraren måste ha misstänkt att det rör sig om ett olovligt användande men trots det inte undersökt saken, kan intrångsgöraren anses ha varit grovt oaktsam.

5.5 När du har gjort intrång

Har du fått ett skriftligt "varningsbrev" om att du har gjort intrång i någons rättighet? Då bör du tänka till en extra gång innan du fortsätter med den påstådda, intrångsgörande handlingen.
Brevet fungerar som en garant för rättighetshavaren, som genom brevet har informerat dig om rättigheten.

Om du ändå väljer att fortsätta din verksamhet bör du vara övertygad om att du inte gör intrång. Du har rätt att få tillgång till den påstådda rättighetens ansöknings-/registreringsnummer.

Har du gjort intrång och vill trots det fortsätta att bedriva verksamhet? Då kan nästa steg vara att försöka komma överens med rättighetshavaren om ett användande, exempelvis i form av ett licensavtal. Inom varumärkesrätten är det relativt vanligt med s.k. samexistensavtal, där parterna kan komma överens om att inte "störa" varandra.

Exempel: Bolag A kommer bara att använda märket för marknadsföring i Tyskland, Bolag B bara för marknadsföring i Sverige.

Om du inte kan komma överens med rättighetshavaren, är risken stor att du får lägga ned eller göra om den verksamhet som begår intrånget. Det kan självklart vara förödande. Kanske har du redan lagt ner mycket tid och pengar på verksamheten. Det är därför det är så viktigt att sondera marknaden i tid, för att ta reda på vilka rättigheter som finns och som kan skapa problem. (Läs mer om detta i kapitel 4). Det är också ett sätt att skydda dina egna rättigheter.

5.6 Sammanfattning

Om du själv har begått intrång, betyder det inte nödvändigtvis att det är straffbart eller belagt med skadestånd. Det beror på omständigheterna, och om du kan anses ha haft uppsåt eller varit oaktsam/grovt oaktsam.

Från den tidpunkt när du väl förstår att du gör intrång, kan du däremot inte fortsätta användandet utan att riskera straff och skadestånd. Alternativet är att komma överens med rättighetshavaren om ett fortsatt användande eller att sluta med det helt.

Det är oerhört viktigt att i tid undersöka marknaden ordentligt för eventuella rättigheter som kan skapa problem. Du kan annars riskera att behöva lägga ner din verksamhet på grund av någon annans ensamrätt.

Strategin rättighetshavare har för att förvalta sina immateriella rättigheter på kan skilja sig åt. Texten i dessa kapitel är endast en introduktion till hur och vad en rättighetshavare kan tänka på i frågor som gäller intrång i immateriella rättigheter.