Beslut och publicering

När vi är färdiga med att handlägga din ansökan om varumärke fattar vi beslut om registrering, avskrivning eller avslag av ärendet.

Registrering

Om vi inte hittar några hinder beslutar vi om registrering av ditt varumärke. När vi har registrerat ditt varumärke har du ensamrätt till det.

Avskrivning

Om du inte inom den bestämda tiden svarar på ett föreläggande, ett brev med eventuella hinder eller brister i din ansökan, avskriver vi din ansökan.

Du kan fortfarande gå vidare efter vår avskrivning genom att rätta till bristerna och betala en återupptagningsavgift senast två månader efter att svarstiden har gått ut. Då kan vi ta upp handläggningen igen.

Om du tycker att PRV har gjort fel när vi avskrev ansökan kan du överklaga beslutet istället för att begära återupptagning. Överklagandet prövar inte själva registreringsansökan, utan om PRV har haft laglig rätt för avskrivningsbeslutet.

Avslag, helt eller delvis

Om PRV tycker att det finns hinder mot att registrera ditt varumärke skickar vi ett föreläggande till dig. Det är ett brev som du kan svara på.

Om vi efter ditt svar fortfarande tycker att det finns hinder att registrera alla eller vissa av dina sökta varor eller tjänster avslår vi ansökan där det finns hinder för den. Om hindret inte gäller alla varor och tjänster i din ansökan kan vi avslå den delvis. Det betyder att du fortfarande får en varumärkesregistrering, fast inte för alla varor och tjänster du har ansökt om.

Du kan överklaga vårt beslut.

När vi delvis avslår en ansökan får den del som kan registreras vila tills avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Vårt beslut om att registrera varumärket och att kungöra det för invändning får vänta tills hela ärendet är avgjort.

Om du inte vill vänta tills hela ärendet är avgjort kan du dela upp din ansökan i flera. Då kan varumärket registreras utan att vänta för de varor eller tjänster där det inte finns några hinder.

Vi tar ut en avgift för ansökan om delning. 

Avgifter och betalning för varumärke

Beställ bevis och intyg

Publicering

När ditt varumärke registreras förs det in i vårt varumärkesregister. Dessutom publiceras en kungörelse i Svensk varumärkestidning.

Publiceringen sker bland annat för att utomstående ska ha möjlighet att invända mot din registrering. Till exempel kan någon vilja hävda en inarbetad rättighet till samma eller liknande varumärke.

Svensk varumärkestidning

Beställ bevis och intyg