Kraften i fysiska möten och interaktioner för att öka kreativitet och innovation

I en tid som drivs av digital kommunikation och fjärrsamarbete bör vikten av fysiska möten och interaktioner inte underskattas, särskilt i industrier som fordonsindustrin som är starkt beroende av kreativitet och innovation för att möjliggöra en snabbare omställning till klimatsmarta transporter. Medan digitala plattformar utan tvekan har förändrat hur team samarbetar, finns det en särskild kraft i det fysiska mötet människor emellan som skapar en miljö som främjar både banbrytande tänkande och banbrytande lösningar. Den här texten tar upp fem troliga framgångsfaktorer med det fysiska mötet/interaktionen för ökad kreativitet och innovation, och betonar de fördelar detta kan erbjuda i en alltmer virtuell värld. Därmed påstås inte att det inte går att vara kreativ/innovativ även vid digital interaktion människor emellan.

1. Skapar tillit och förtroende:

Fysiska möten ger medarbetarna en ökad möjlighet att bygga relationer och skapa förtroende, vilket kan vara avgörande för att främja en kreativ och innovativ arbetsmiljö. Att engagera sig i ett möte i samma rum fysiskt tillåter individer att skapa personliga kopplingar, läsa kroppsspråk och bilda djupare relationer. Dessa mellanmänskliga band lägger ofta grunden för effektiva samarbeten, när teammedlemmar känner sig mer bekväma med att uttrycka sina idéer och delta i en öppen dialog. De informella diskussioner som ofta äger rum före och efter sådana möten kan väcka kreativt tänkande och leda till oväntade genombrott.

2. Icke-verbal kommunikation:

Kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall är viktiga delar av kommunikation som kan vara svårare att förmedla lika bra enbart digitalt. Dessa icke-verbala signaler innehåller ofta värdefulla insikter, som hjälper till att förstå kollegors perspektiv och känslor. På ett företag, som Scania där innovation ofta kräver tvärfunktionella samarbeten, blir förmågan att tolka icke-verbala signaler ännu viktigare. Fysiska möten möjliggör troligtvis ett mer holistiskt utbyte av idéer, vilket säkerställer att subtila nyanser inte går förlorade och resulterar i mer kompletta och innovativa lösningar.

3. Uppmuntrar spontanitet och tänk-utanför-boxen:

En stor fördel med det fysiska mötet ligger i dess förmåga att främja spontanitet och tvärfunktionella utbyten. På åtminstone Scania leder slumpmässiga möten i korridorer, kaféer eller gemensamma utrymmen ofta till oväntade kontakter och samarbeten. Sådana spontana utbyten kan tända nya idéer, utlösa kreativt tänkande och resultera i banbrytande innovationer. Digitala möten saknar de oplanerade ögonblick som dessa fysiska möten naturligt ger, vilket gör det svårare för anställda att mer eller mindre slumpmässigt snubbla över den där snilleblixten som kan forma framtiden för tex fordonsteknik.

4. Samverkande problemlösning:

 Att problemlösa tillsammans är en grund för innovation, säkerligen inte enbart inom fordonsindustrin. Medan digitala plattformar underlättar kommunikation, kan fysiska möten möjliggöra en mer dynamisk och interaktiv problemlösningsprocess. Förmågan att samlas kring en whiteboard, skissa idéer tillsammans och delta i livliga diskussioner ser ut att främja en högre nivå av engagemang och delaktighet. Det fria flödet av idéer och omedelbar feedback i fysiska möten kan troligtvis påskynda innovationsprocessen, eftersom team tillsammans kan utforska flera tillvägagångssätt och iterera tänkta lösningar i realtid.

5. Bygger en innovationskultur:

Fysiska möten spelar troligtvis även en viktig roll för att bygga och vårda en innovationskultur inom ett företag. Regelbundna fysiska möten kan ge en bättre utgångspunkt för att dela framgångsberättelser, fira prestationer och erkänna individers och teams insatser. Energi och entusiasm som genereras under fysiska möten smittar av sig och kan inspirera medarbetare att tänka utanför ramarna och ta risker. Detta kan bidra till en kultur som uppmuntrar kreativitet och innovation att blomstra.

 

På Scania:

Porträttbild på Christer Falk
Christer Falk

Här på Scania såg vi en märkbar nedgång av uppfinningar under Pandemin, och först nu skönjs en vändning uppåt igen. Av en händelse när vi är tillbaka mer på kontoret. Många på Scania har vittnat om att det är just vid kaffemaskinen, fikabordet, Scanias träningsanläggning Gröndal eller i lunchmatsalen som de riktigt kreativa idéerna föds i den spontana kontakten med kollegor - i dialogen om ett jobbproblem/utmaning som man brottas med för stunden. Vi har även hört precis samma från annat håll i branschen.

Vi på IP-avdelningen har efter Pandemin jobbat aktivt med att få upp antalet uppfinningar, bl.a. genom att vara fysiskt närvarande ute på R&D som stöd och påminnelse för våra utvecklare. Vi märker själva att vi blir mer kreativa och löser problem lättare när vi är tillsammans på kontoret, genom det spontana/snabba utbytet av info, tankar och idéer som då sker. Vi har bestämt några fasta närvarodagar i veckan när vi samlas fysiskt på jobbet och detsamma gäller de flesta av grupperna på R&D.

Innovationskulturen på Scania är starkt integrerad i vår företagskultur, som sägs sitta i väggarna här. För att bygga och bibehålla en stark företagskultur verkar det utifrån det jag själv sett och upplevt klart fördelaktigt att vara på jobbet fysiskt tillsammans med sina kollegor.

Det finns forskning som visar på att det digitala mötet påverkar kreativitet och innovation negativt i jämförelse med det fysiska mötet, men det finns även studier som visar på att så inte är fallet. Texten ska därför bara ses som mina personliga reflektioner utifrån egna iakttagelser och utgör givetvis inte någon vedertagen sanning eller ens Scanias syn på möten.