Anmälan till förteckning över medlare i upphovsrättsliga tvister

I formuläret nedan anmäler du dig till PRV:s förteckning över medlare i upphovsrättsliga tvister, som finns publicerad på prv.se

Förteckning över medlare

Parter i upphovsrättsliga tvister kan, om båda parter vill, bestämma att de ska försöka lösa tvisten med hjälp av en medlare. Patent- och registreringsverket (PRV) har sammanställt en förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla i upphovsrättsliga tvister och särskilt tvist till följd av åtgärd som vidtagits med stöd av 52 l § upphovsrättslagen.

52 I §

En tjänsteleverantör ska inte ansvara för en olovlig överföring enligt 52 j § om leverantören, för det fall leverantören har fått en välgrundad underrättelse från rättsinnehavaren, skyndsamt hindrar tillgång till innehållet. För ansvarsfrihet krävs därutöver att leverantören har gjort det som skäligen kan krävas för att

  1. få tillstånd till de överföringar till allmänheten som leverantören gör på tjänsten, och
  2. säkerställa att innehåll som medför intrång i upphovsrätten till verk som rättsinnehavarna har försett leverantören med relevant och nödvändig information om, inte görs tillgängligt på tjänsten.

Vid bedömningen av om leverantören har gjort vad som skäligen kan krävas ska särskilt beaktas

  1. vilken typ av tjänst leverantören tillhandahåller,
  2. vilken publik och omfattning tjänsten har,
  3. vilken typ av verk som användarna av tjänsten laddar upp där, och
  4. vilka lämpliga och effektiva medel för att vidta åtgärder enligt första stycket 2 som finns tillgängliga på marknaden och leverantörens kostnad för dem.

De åtgärder som leverantören ska vidta för ansvarsfrihet enligt denna paragraf hindrar inte att leverantören vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt 52 o §. Lag (2022:1712).

 

Information om förteckningen och förteckningens syfte

Medling - vad är det?

Förteckning över medlare i upphovsrättsliga tvister

Förteckningen offentliggörs på prv.se

PRV behandlar de personuppgifter du lämnar i formuläret. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Uppgifterna kommer att publiceras på PRV:s externa webbplats prv.se och blir därmed allmänt tillgängliga. PRV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna och ändamålet med behandlingen är att PRV ska föra en förteckning över medlare, på uppdrag av regeringen. Personuppgifter kan också komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det är nödvändigt för verksamhetsmässig eller statistisk uppföljning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att:

- Begära registerutdrag om du vill veta hur dina personuppgifter behandlas av PRV.

- Begära rättelse eller radering av personuppgifterna. (Observera att allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns stöd i författning.)

- Invända mot behandlingen eller begära att den begränsas.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om din personuppgiftsbehandling vänder du dig till Patent- och registreringsverket.

Om du anser att PRV har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål.

Kontaktuppgifter till IMY hittar du på IMY:s webbplats

Vänligen meddela PRV om du vill ändra dina uppgifter eller avföras från förteckningen.

Läs mer om PRV:s hantering av personuppgifter

Här anmäler du dig

Jag är villig att åta mig medlingsuppdrag som rör: