Agenda 2030 och PRV:s hållbarhetsarbete

Vi har som myndighet förbundit oss till att bidra till det nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Som statlig myndighet har vi ett stort ansvar att främja hållbar utveckling och arbeta aktivt både internt och externt för att bidra till att de globala målen uppfylls ur alla tre dimensioner; social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ur PRV:s miljö- och hållbarhetspolicy:

PRV höjer kunskapen om immaterialrätt som bidragande faktor för hållbar utveckling. Vi bidrar till att andra ställer om till ett mer hållbart företagande.

PRV arbetar mer hållbart.

PRV verkar för att Sveriges miljömål nås, samt bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med FN:s globala mål i Agenda 2030.

PRV:s hållbarhetsarbete handlar om att minska vår belastning på miljön och medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att öka kunskapen om vårt arbete och den positiva påverkan som det bidrar till.

Internt främjar och bidrar vi till en hållbar utveckling genom vår policy för miljö och hållbarhet som bland annat handlar om ansvarsfull upphandling, vidareutveckling av processer och arbetssätt inom miljöledning och att föregå som gott exempel i vårt hållbara handlande och agerande.

PRV verkar för att Sveriges miljömål nås, och bidrar även till en hållbar utveckling genom vår samverkan med privata och offentliga intressenter inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom vårt arbete med att höja kunskapen om immaterialrätt som en bidragande faktor för hållbar utveckling kan vi också medverka till att andra ställer om till ett mer hållbart företagande.

PRV arbetar aktivt för samtliga 17 mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. PRV bidrar aktivt till samtliga globala mål som beskrivs här:
 

 • Mål 1: Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
 • Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
 • Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 • Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 • Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 • Mål 6: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 • Mål 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 • Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 • Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 • Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 • Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 • Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 • Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 • Mål 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 • Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
 • Mål 17: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.


PRV:s aktuella hållbarhetsområden: