Kollektiva förvaltningsorganisationer

Från och med den 1 januari 2017 är PRV tillsynsmyndighet över kollektiv förvaltning av upphovsrätt enligt lag (2016:977).

Det vill säga kollektiva förvaltningsorganisationer och vissa därmed jämförbara organisationer, vilka bedriver verksamhet inom EES och som är etablerade i Sverige. 

Anmälan

Kollektiva förvaltningsorganisationer skall anmäla sig för registrering hos PRV. Anmälan skall innehålla följande information:

  • Namn på organisationen
  • Associationsform
  • Organisationsnummer
  • Senast upprättad årsredovisning
  • Namn på kontaktperson
  • Kontaktuppgifter

Anmälan skall sändas med e-mail till: kfo@prv.se
Anmälan för registrering skall vara PRV tillhanda senast den 16 januari 2017, alternativt senast 30 dagar efter det organisationen börjar bedriva verksamhet, vilken faller under PRV:s tillsyn. (Tillämpligt på kollektiva förvaltningsorganisationer som startar tillsynspliktig verksamhet efter den 1 januari 2017).

På gång från tillsynsmyndigheten

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-782 28 00
E-post: kfo@prv.se

Lagtexter

Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (extern webbplats)

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (extern webbplats)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU  (extern webbplats)