Officiella beteckningar

Statsvapen, statsflaggor och kommunala vapen är exempel på officiella beteckningar. De får inte användas som varumärke utan tillstånd.

Beteckningarna kan också röra andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar och andra uttryck som syftar på svenska staten och därför ger kännetecknet en officiell karaktär. Hit räknas till exempel beteckningarna Stats- eller Riks-.

PRV är tillståndsmyndighet

PRV är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Tillståndsprövningen kan göras antingen i samband med en varumärkesansökan eller utan koppling till en varumärkesansökan. I den här sortens tillståndsärenden är Riksarkivet remissinstans och lämnar utlåtanden i heraldiska vapenärenden till PRV. Oftast görs det genom statsheraldikern.

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligt och skickas till:
Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Det finns ingen särskild blankett att använda, men ansökningshandlingen ska innehålla:

  • Ditt (sökandens) namn eller företagsnamn och adress.
  • Tydlig uppgift om designen eller kännetecknet som ansökningen gäller.
  • Information om varorna eller tjänsterna som designen eller kännetecknet ska användas till.
  • En tydlig avbildning av kännetecknet eller designen.

Om du ska använda statsvapen eller statsflagga i din näringsverksamhet ska du ange skälen i din ansökan.

Länsstyrelsen hanterar tillstånd som gäller landskaps-, läns-, eller häradsvapen och beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana.

Kommunfullmäktige (eller den nämnd som de utser) hanterar tillstånd för kommunala vapen eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana.

När du ansöker om tillstånd att använda svensk officiell beteckning ska du betala en särskild avgift enligt PRV:s avgiftslista.

Lista med avgifter för varumärke

När vi tar in ett utlåtande från Riksarkivet tillkommer en avgift som de tar de ut för sitt yttrande. Aktuella priser, mer information om statens officiella vapen och heraldik finns på Riksarkivets webbplats.

PRV har inte tillsynsansvar
PRV är inte tillsynsmyndighet för dessa ärenden. Det finns heller ingen annan myndighet som har tillsynsansvar utan vill man som privatperson anmäla missbruk av officiella beteckningar så vänder man sig direkt till polisen.