På gång från tillsynsmyndigheten

Registrering som kollektiva förvaltningsorganisationer

Enligt 12 kap. 5 § lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, skall Patent- och registreringsverket (PRV) upprätta ett register över de organisationer som anmält sig och som omfattas av tillsyn enligt lagen. Om det skulle finnas tveksamheter om huruvida någon av de anmälda organisationerna faller under lagens tillämpningsområde, kommer PRV kontakta den berörda organisationen. När registret är färdigställt kommer de anmälda organisationerna att meddelas och en lista över organisationerna kommer också publiceras på www.prv.se.

PRVs 27 tillsynsobjekt 2023( pdf, 158 kB)

Tillsynsplan

PRV:s tillsynsverksamhet består av två delar. En del (reaktiv) där tillsyn utövas efter anmälan från berörda, t ex rättighetshavare och användare; en del (proaktiv) där PRV utövar tillsyn inom områden som vi på förhand bedömt vara lämpliga att granska. Dessa områden kommer presenteras i en årlig tillsynsplan som delges de kollektiva förvaltningsorganisationerna.

Tillsynsplanen för 2020 (pdf, 110 kB)

Nordiskt samarbete

Det Nordiska samarbetet fortsätter, men på grund av rådande pandemi har inget möte hållits under året.