Hållbara samarbeten

Genom nationella och internationella samarbeten och projekt bidrar vi till de globala målen. Vi medverkar också till att fler ställer om till en mer hållbar verksamhet eller ett mer hållbart företagande.

Upphandling

PRV genomför ansvarsfull och medveten upphandling som bidrar till social utveckling och en etiskt hållbar produktion och leverans av varor och tjänster. PRV ställer så långt det är möjligt krav på social hänsyn, arbetsrättsliga och miljömässiga krav vid upphandling. Sådana krav ska vara relevanta i förhållande till behovet, kostnadseffektiva och uppföljningsbara till en rimlig kostnad.

PRV säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln genom att överväga cirkulära krav på till exempel:

  • förlängd livslängd
  • återvinning
  • demontering och återbruk av produkter
  • att vid behov säkerställa tillgång till reservdelar, utbytbara komponenter och utökad garantitid.

PRV strävar efter att ställa direkta miljökrav som främjar en mätbar miljöpåverkan på hållbara och miljöanpassade varor och tjänster. Vi följer även upp våra avtal genom att kontrollera att leverantörerna verkligen efterlever ställda krav.

Giftfritt från början

Ett innovationsprojekt mellan Kemikalieinspektionen och PRV ska med hjälp av AI och patentinformation identifiera farliga kemikalier i produkter i utvecklingsstadiet. På så sätt kan produkterna bli giftfria från början. Idag sker insatserna mot hälso- och miljöfarliga kemikalier till största delen reaktivt och arbetet är resurskrävande.

Analys av patentinformation kan vara ett verktyg för att i ett mycket tidigt skede i en produktutveckling upptäcka användning av farliga kemiska ämnen. Med hjälp av patentinformationen finns även möjligheter att identifiera nya kemikalier och aktuella och nya aktörer på marknaden.

REMM

PRV deltar i myndighetssamverkan Resfria/digitala möten i myndigheten, REMM, som drivs av Trafikverket i samarbete med DIGG. Målsättningen med REMM är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Genom samverkan i REMM har PRV nyligen lanserat en ny rese- och mötespolicy. Den utgår från de råd som framkommit under diskussionstillfällen som anordnats av REMM under våren 2021.

Samverkan i REMM kommer även till nytta i PRV:s pågående interna projekt för hållbart digitalt arbetssätt.

Samverket

Samverket, är ett Vinnovafinansierat projekt som drivs av Länsstyrelsen i Östersund, Vasakronan AB, Gomorron Östersund AB samt Niklas Huss AB. Projektet syftar till att utforska ett nationellt koncept för co-working för myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Samverket har coworking-arbetsmiljöer för offentliga organisationer i Stockholm och Östersund. Tanken är att skapa två innovativa samhällsarenor som sammanför kompetens över förvaltningsgränser, och som inspirerar till kreativ problemlösning och till gemensamt lärande om hybridarbete. Detta ska skapa bättre och fler samarbeten mellan myndigheter och annan offentlig verksamhet som bidrar till lösningar på gemensamma samhällsutmaningar.

Vi deltar i och följer utvecklingen av Samverket.

PRV:s Internationella utbildnings- och utvecklingsarbete

Ett av våra största och viktigaste bidrag till hållbar utveckling är att integrera immaterialrätt och innovation i det internationella hållbarhetsarbetet.

Tillsammans med Sida och FN-organet WIPO, World Intellectual Property Organization, utbildar vi myndigheter och organisationer i utvecklingsländer i immaterialrätt. Det gör vi för att bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Ökad kunskap om immaterialrätt ger verktyg för att ta till vara resurser, bedriva handel på lika villkor och utvecklas.

Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera). Det sker genom överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas.

En viktig del handlar om att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser. Detta behöver göras på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

Hållbart koncept för SMF

PRV har ett pågående samarbete med Almi om kunskapshöjning om hållbarhet för SMF utifrån två utgångspunkter; hållbarhet i affärsidén och företagets egen hållbarhet. Vi kallar konceptet ”Hållbarhet + immaterialrätt + affär = sant”. Med hjälp av immaterialrätt och immateriella tillgångar i övrigt ska SMF kunna göra hållbara val och därmed bidra till en hållbar utveckling. Det är därför det är så viktigt att en affärsstrategi även innehåller strategier för både immateriella tillgångar och hållbarhet.

Vi finns med i den konsultpool som Almis rådgivare har tillgång till, när de ska guida företagen till ett hållbart företagande. Vi deltar även i kunskapshöjande seminarier för Almis affärs-, innovations- och finansieringsrådgivare.