Förteckning över medlare i upphovsrättstvister

PRV har på uppdrag av regeringen sammanställt en förteckning över medlare, dvs. en lista på personer som förklarat sig villiga att medla i upphovsrättsliga tvister.

Nya regler i upphovsrättslagen

I samband med implementeringen av det s.k. DSM-direktivet (Digital Single Market) i svensk lag har det införts nya bestämmelser i upphovsrättslagen om online-plattformars skyldigheter.

De nya reglerna innebär bland annat att plattformsleverantörer får ett tydligare ansvar för att förhindra att deras tjänster används för att dela upphovsrättsskyddat material utan rättighetshavarens tillstånd. För att samtidigt säkerställa att tillgång till material inte hindras i för stor utsträckning, har tjänsteleverantörerna även ålagts skyldigheter att hantera klagomål från användare som menar att deras innehåll felaktigt har blockerats från tjänsten.

I det fall en tvist uppstår om tjänsteleverantörens beslut att blockera material av upphovsrättsliga skäl kan medling ofta vara en lämplig konfliktlösningsmetod. I syfte att underlätta för medlingsförfaranden tillhandahåller Patent- och registreringsverket en lista över personer som har anmält intresse av att medla i upphovsrättsliga tvister, samt uppgifter som kan vara av intresse i valet av medlare. Förteckningen innehåller namn, kontaktuppgifter, de meriter personen har angett som relevanta för medlaruppdraget och uppgifter om vilka slags tvister personen medlar i.

Förteckningen utgör inte någon rekommendation över lämpliga medlare i upphovsrättsliga tvister. Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet för att någon ska få föras upp på listan och det sker inte heller någon förprövning av lämplighet att medla. Parterna ansvarar själva för att göra ett informerat beslut och för att bedöma den enskilde personens lämplighet att medla i en aktuell tvist. När parterna väljer medlare är det ofta av värde att ta hänsyn till vilka kunskaper medlaren har inom relevanta sak- och rättsområden, inkluderat tidigare erfarenheter av medling. Tidigare erfarenhet av arbete som domare, advokat eller liknande har ofta visat sig vara värdefullt under ett medlingsuppdrag.

Medling - vad är det?

Här anmäler du ditt intresse för att agera medlare

Förteckning över medlare i upphovsrättsliga tvister