Vad gör jag vid intrång?

Om innehavaren av en upphovsrätt upptäcker att någon bryter mot ensamrätten så finns ett antal olika handlingsalternativ. Här läser du mer om dessa.

Överenskommelse

Rättighetshavaren kan kontakta den som begår intrång och försöka få till en förhandlingslösning. Kanske kan en överenskommelse nås genom ett licensavtal som kan vara gynnsam för båda parter?

Sanktioner

Om överenskommelse är utesluten så finns det sanktioner mot den som bryter mot upphovsrätten. Dessa sanktioner kan vara både offentligrättsliga och innebära ekonomisk ersättning.

Med offentligrättsliga sanktioner avses straff (böter eller fängelse för den som begår intrånget), förbud i kombination med vite och förstörelse av produkter. Detta ger i sig inget till rättighetshavaren annat än att denne kan bli av med sin olagliga konkurrent.

Den sanktion som närmast gynnar rättighetshavaren är ersättningsreglerna. Dels ska skälig ersättning utgå för användandet av verket. Om dessutom intrånget skedde av oaktsamhet eller uppsåt (avsikt) samt sker i näringsverksamhet och i stor omfattning kan ersättningen bli hög.