Vad får jag inte göra?

Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten. Du ska helt enkelt vara försiktig med att sprida någon annans innehåll.

Framställa exemplar

Med exemplar menas såväl fysiska som digitala sådana. Om till exempel ett verk laddas ned till en dator så framställs alltså ett eller ibland flera exemplar av verket.

Göra ett verk tillgängligt

Skärm med hand
Foto: Casper Hedberg

Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten sker genom överföring, offentligt framförande visning av exemplar eller spridning av exemplar. 

Överföring sker genom radio, TV eller internet. 

Offentligt framförande avser framföranden live inför en publik. 

Visning och spridning kan endast avse fysiska exemplar (till exempel tavlor, böcker eller CD-skivor).

Det är viktigt att klargöra vilket av dessa förfoganden som är aktuellt, för det finns många inskränkningar som undantar ageranden från ensamrätten.

Ideell rätt

Upphovsrätten har också en så kallad ideell rätt. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen ska nämnas när någon förfogar över ett verk och att andra inte får ändra verket på ett för upphovsmannen kränkande sätt eller använda verket i ett kränkande sammanhang.