Medling - vad är det?

Medling är en dialog mellan två eller flera parter i syfte att lösa en konflikt, där parterna frivilligt involverar en oberoende neutral part - en medlare - som får i uppdrag att hjälpa parterna lösa konflikten.

Medling är ofta ett bra alternativ om parterna redan har försökt att lösa konflikten själva, utan att lyckas, men där det fortfarande finns ett intresse av att hitta en gemensam lösning.

Medlaren leder samtalet under medlingens gång, men har inte i uppdrag att avgöra tvisten. Under medlingsprocessen har parterna möjlighet att själva påverka hur medlingen ska gå till, vad som ska diskuteras och när medlingen bör avslutas. Parterna bibehåller därmed kontroll över både processen och sina intressen, och medlingen får endast bindande följder för parterna om parterna är eniga om en överenskommelse.

Under vägen mot en gemensam lösning kan medlaren vara bidragande till att parterna förstår omständigheterna i tvisten bättre, att parterna kommunicerar på ett mer konstruktivt sätt och att parterna får en bättre förståelse för varandras positioner och intressen. Om parterna vill, har medlaren även möjlighet att komma med förslag på lösningar och kompromisser som parterna kan tänkas acceptera. Medlaren kan därmed vara aktivt bidragande till att parterna lyckas nå fram till en förlikning.

Om parterna når en förlikningsöverenskommelse kan överenskommelsen dokumenteras i ett skriftligt avtal, som ofta också kan begäras fastställd genom dom i domstol. Tvisten anses då slutligt avgjord och saken kommer inte att kunna prövas på nytt senare.

Medling allt vanligare som konfliktlösningsmetod

Medling har idag blivit en allt vanligare form av alternativ tvistlösning (ADR – Alternative Dispute Resolution) till den traditionella tvistlösning som sker i domstol.

Medling kan ofta vara ett mer fördelaktigt alternativ eftersom det både kan bli billigare, snabbare och vara ett mer effektivt sätt att hantera konflikten. Medling används idag som konfliktlösningsmetod inom en rad olika områden och anses framförallt lämplig i situationer där en gemensam lösning kan underlätta för parterna att fortsätta ha någon form av samarbete eller förbindelse även i framtiden.

I lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister finns regler om bland annat tystnadsplikt. Lagen tillämpas inte automatiskt på ett medlingsförfarande och det kan ofta vara lämpligt att parterna avtalar om att lagen ska tillämpas vid medlingen. Hur kostnaderna ska fördelas och hur medlarens arbete ska bedrivas är inte närmare reglerat i lagen, men det finns till exempel vissa uppförandekoder för medlare som medlaren ska förhålla sig till frivilligt eller efter överenskommelse mellan parterna.

Här anmäler du ditt intresse för att agera medlare