Frågor och svar om utgivningsbevis

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som gäller utgivningsbevis.

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk underskrift.

Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk underskrift så länge den uppfyller kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.

I tveksamma fall, dvs. om det är osäkert om en signatur uppfyller de kraven, kommer PRV att förbehålla sig möjligheten att fråga efter handlingar underskrivna för hand.

 

Ett utgivningsbevis är ett intyg från PRV som gäller för en periodisk skrift. Utgivningsbeviset visar vem som är utgivare, och vem som ansvarar för innehållet i den periodiska skriften. En utgivare är alltid en fysisk person.

En periodisk skrift är en tryckt tidskrift som kommer ut regelbundet enligt en utgivningsplan. Den kommer ut med minst fyra nummer per år och har en bestämd titel.

Ansöka om utgivningsbevis

Du betalar avgiften i samband med att du lämnar in ansökan eller anmälan till PRV. Undvik att betala avgiften i förskott. Vi skickar inte några fakturor på avgifter som gäller tidskrifter.

Så betalar du ditt utgivningsbevis

Exempel: I vår församling i svenska kyrkan har vi ett församlingsblad som kommer ut 4 ggr/år. Måste vi ha en registrerad ansvarig utgivare eller är det något som man väljer själv.
Svar: Om du vill ge ut en tryckt periodisk skrift måste du ha ett utgivningsbevis enligt tryckfrihetsförordningen. Det ansöker du om hos PRV. En periodisk skrift är någon form av tryckt skrift som har en bestämd titel och ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan. Det är ägaren av skriften som ansöker om utgivningsbevis. Ansökan ska innehålla uppgifter om ägare, utgivare, skriftens titel, utgivningsort och utgivningsplan.

Varför ska jag ha ett utgivningsbevis?

I den periodiska skriften ska det finnas uppgift om utgivarens namn, vem som tryckt tidskriften samt ort och år för tryckning.

Lagar och regler

Ett utgivningsbevis gäller i tio år och kan förnyas tidigast ett år före och senast på dagen för tioårsperiodens utgång.

I vår e-tjänst för utgivningsbevis finner du de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte upphöra att gälla.

E-tjänst för utgivningsbevis (extern webbplats)

Du kan förnya ditt utgivningsbevis i vår e-tjänst. Du betalar ansökningsavgiften direkt med ditt kredit- eller betalkort eller via din internetbank. Ditt utgivningsbevisnummer hittar du på utgivningsbeviset eller via PRV:s databas Tidningsregistret.

E-tjänst för utgivningsbevis (extern webbplats)

Du kan fylla i en blankett och skicka in originalet till PRV med post. Blanketten heter "Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis för periodisk skrift" och finns att ladda ner från webbplatsen. Ansökningsavgiften betalar du till PRV:s bankgiro i samband med att du skickar ansökningsblanketten till PRV. Ditt utgivningsbevisnummer hittar du på utgivningsbeviset eller via PRV:s databas Tidningsregistret.

Blanketter för utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis gäller i tio år och kan förnyas tidigast ett år före och senast på dagen för tioårsperiodens utgång.

PRV skickar en påminnelseinformation ca 11 månader före sista förnyelsedag till registrerad ägare. Anledningen till att informationen skickas ut så långt i förväg är att det är möjligt att förnya utgivningsbeviset under ett års tid innan det upphör att gälla. På detta sätt kan ägaren vara ute i god tid med sin förnyelse. Vi skickar även ut en extra påminnelse 1-2 månader innan utgivningsbeviset upphör att gälla.

Förnyelse av utgivningsbevis

Om sista förnyelsedag har passerat utan att du har ansökt om förnyelse, har utgivningsbeviset upphört att gälla.

Förnyelser och byte av utgivare eller ägare som kommer in efter sista förnyelsedag kommer inte att kunna genomföras. Det betyder att du inte kan påverka utgivningsbevisets status genom att skicka in en ansökan och anmälan eller betala avgift när beviset har upphört att gälla.

I normalfallet får du ett beslut om att utgivningsbeviset anses ha upphört att på posten någon eller några veckor efter att ditt utgivningsbevis har upphört att gälla, om vi har din adress. Annars kommer beslutet endast att kungöras i vår e-tjänst för utgivningsbevis.

E-tjänst för utgivningsbevis (extern webbplats)

I vårt tidningsregister kan du söka bland registrerade tidskrifter som ges ut i tryckt form, dock inte nättidningar. Registret ger information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Tänk på att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis, då vi uppdaterar registret en gång i veckan.

Tidningsregistret (öppnas i nytt fönster)

PRV utfärdar ett utgivningsbevis när ärendet är formellt och materiellt klart, vilket innebär att det inte får finnas några hinder för godkännande. Ett hinder är om det finns en lätt förväxlingsbar titel registrerad i vårt register.

Mer information om titel på tidningen

Tidskriften ses fortfarande som en periodisk skrift tills dess beslut är fattat om att skriften anses ha upphört. Under förutsättning att skriften fortsätter att ges ut med minst fyra nummer per år kommer den dock ändå att anses som en periodisk skrift och det är straffbart att ge ut en periodisk skrift utan utgivningsbevis. Om du lämnar in en ny ansökan och får den godkänd kan du återigen ge ut din skrift periodiskt. Ges skriften ut med färre än fyra nummer per år räknas den inte som periodisk och kan ges ut utan utgivningsbevis.

Här kan du läsa mer om lagar och regler.

Du kan skicka in en ansökan om nytt utgivningsbevis till PRV. Den kommer att behandlas som en vanlig ansökan och granskas innan titeln eventuellt godkänns. Vi kommer alltså att göra en bedömning av om det finns lätt förväxlingsbara titlar registrerade.

Här finner du blankett för ansökan om nytt utgivningsbevis (pdf 69 kB)

Om något medgivande inte finns kan ingen annan än den ursprunglige ägaren registrera samma titel. Detta gäller inom en tvåårsperiod från det att utgivningsbeviset upphörde att gälla.

Utgivarens ansvar upphör den dag utgivningsbeviset upphör att gälla. Ägaren är ansvarig för eventuella tryckfrihetsbrott som begås i en periodisk skrift utan utgivningsbevis. För en icke-periodisk tryckt skrift är författaren själv ansvarig för det han eller hon har skrivit.

Här finns mer information om ansvarig utgivare.

Anmäl alltid ny postadress till PRV, anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset. Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring eller Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte erhåller adressändringar med automatik från externa adressregister. Adressändringen görs på en blankett.

Blanketten anmälan om ändring gällande utgivningsbevis (pdf 58 kB)

Exempel: Jag har ombetts att stå som ansvarig utgivare för en tidskrift som jag i min enskilda firma producerar åt ett förlag, på frilansbasis. Vad innebär detta för ekonomiskt ansvar för mig personligen, för mig eller min firma?

Svar: För en periodisk tidskrift är det den ansvarige utgivaren som i första hand är juridiskt ansvarig för innehållet i tidskriften. Den ansvarige utgivaren ska vara en fysisk person. Det juridiska ansvaret kan visserligen leda till ekonomiska följder, men något ekonomiskt ansvar finns inte i rollen.

Exempel: Vi ger nu ut vår tidskrift med fyra nummer per år, men skulle vilja öka antalet och ge ut den 5 gånger per år. I utgivningsbeviset står det fyra gånger per år, måste jag då förnya vårt utgivningsbevis?

Svar: Nej, du behöver inte förnya utgivningsbeviset, det görs bara om det är på väg att löpa ut. Ett utgivningsbevis gäller för tio år. Däremot måste du anmäla att ni ändrat er utgivningsplan, det vill säga ändrat antal nummer per år. Använd blanketten "Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis" och ange nytt antal nummer under utgivningsplan i punkt 4 i blanketten.

Blanketten anmälan om ändring gällande utgivningsbevis (pdf 58 kB)

En periodisk skrift kan ha en eller flera ställföreträdande utgivare som utses av den ansvarige utgivaren och godkänns av ägaren. Samma behörighetskrav gäller för ställföreträdande utgivare som för ansvarig utgivare. Upphör den ansvarige utgivarens uppdrag, faller även ställföreträdande utgivare. Detta innebär att om ett utgivarbyte sker och ställföreträdande utgivare ska kvarstå, måste den nya ansvarige utgivaren anmäla den ställföreträdande utgivaren på nytt.

Läs mer om ställföreträdande utgivare här.

Registrerad utgivare kan med sin underskrift bekräfta att denne kvarstår som utgivare under den nya ägaren. Den registrerade utgivaren kan då också välja om eventuella ställföreträdande utgivare ska kvarstå eller inte. Om registrerad utgivare inte ska kvarstå som utgivare för skriften under den nya ägaren måste en ny utgivare omgående utses och anmälan om detta sändas in till PRV.

Läs mer om ansvarig utgivare.

En underskrift av föregående utgivare på blanketten för byte av utgivare behövs inte när den tidigare utgivaren har avlidit. Det räcker med att notera att utgivaren avlidit i rutan för föregående utgivares bekräftelse.

Blankett för byte av ansvarig utgivare (pdf 64 kB)

Ett Förvaltarfrihetsbevis är ett bevis för att utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset beställer du av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tiden för ansökan. Förvaltarfrihetsbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader.

Tänk på att personbevis från Skatteverket inte gäller som förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbevis

Om du planerar att publicera din skrift på webben bör du registrera en ansvarig utgivare för nätupplagan om den inte är identisk med pappersskriften.

Detta gör du hos Mediemyndigheten (tidigare Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd) som har hand om registreringar av ansvariga utgivare på webben, utgivningsbevis för databaser. Du når dem på telefon 08-580 070 00 eller via deras webbplats.

Mediemyndigheten

PostNord har egna regler för tidskrifter som ska skickas per post. För att få skicka din skrift som en posttidning, det vill säga till ett lägre porto, måste du ha ett utgivningsbevis. Om du har frågor eller vill registrera din skrift som posttidning ska du vända dig till PostNord på telefon 0771-333310.

PostNord (extern webbplats)

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Telefon: 08-782 28 00

Kontakta kundsupport