Hitta ombud och advokater

Du kan behöva hjälp för att hantera dina immateriella tillgångar och rättigheterna kopplat till dem. Här får du tips på vad som är bra att tänka på när du väljer ombud.

Ett ombud eller en ombudsfirma är expert på någon eller flera av de immateriella rättigheterna: patent, varumärke design eller upphovsrätt. Ombudet kan hjälpa dig eller ditt företag att göra en strategi för hur immateriella tillgångar ska hanteras. Ombudet kan även hjälpa till med att ansöka om skydd av de immateriella rättigheterna.

Innehåll på denna sida:

Välja patentombud
Välja ombud för varumärke
Välja ombud för design
Välja ombud för att göra en strategi för dina immateriella tillgångar
Hjälp för att skriva avtal

Välja patentombud

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan och du kan behöva hjälp av en expert, ett patentombud. PRV:s statistik visar att ansökningar som skrivits av professionella patentombud oftare leder till patent.

Bra att veta när du väljer patentombud

 1. Välj ett patentombud som har kunskap om just ditt teknikområde. Större patentbyråer har oftast anställda med kunskap inom många olika områden. Ombud i en mindre organisation, eller med egen firma, har oftast specialistkunskap inom ett eller ett fåtal områden. Fundera på om det motsvarar ditt teknikområde.
 2. Ombudets kunskaper om patentsystemet och reglerna kopplat till det måste täcka in alla de behov du har.
 3. I Svensk Patentdatabas kan du hitta ombud som arbetat med ansökningar inom ditt teknikområde genom att leta bland andras ansökningar. Det kan ge dig vägledning i att hitta rätt kompetens. Svensk Patentdatabas (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)
 4. Ett ombud som företräder en konkurrent kan ha svårt att företräda dig på ett bra sätt på grund av intressekonflikt. Då bör du välja ett annat ombud.
 5. Läs andra patentansökningar inom ditt teknikområde för att lära dig hur ansökningar skrivs. Var extra uppmärksam på hur patentkraven är formulerade. Du hittar patentdokument i databasen Svensk Patentdatabas eller Espacenet som har patentdokument från hela världen.
  Svensk Patentdatabas (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)
  Espacenet (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)
 6. Be om ett första möte med ett eller flera patentombud för att diskutera ditt behov. Då kan du få en uppfattning om ombudets kompetens är den rätta och om det finns engagemang i din verksamhet. Och inte minst ser du om personkemin stämmer för att ni ska kunna arbeta bra ihop. Det är viktigt att du känner förtroende för det ombud du väljer.
 7. Försäkra dig om att det ombud du väljer är bundet av etiska regler om bland annat tystnadsplikt. I patentvärlden är det viktigt med sekretess.
 8. Det är viktigt att ditt patentombud har förståelse för din näringsverksamhet och på vilket sätt du har användning av patentskyddet. Därför är det bra om patentombudet kan hjälpa dig med till exempel licensiering, sekretessavtal, skydd av design, varumärke och domännamn.
  Om du inte hittar ett ombud som kan allt så kan du behöva komplettera med ett ytterligare ombud.
 9. Om du även vill söka patent i länder utanför Sverige är det viktigt att ditt ombud har ett internationellt kontaktnät. Det gör att du lättare kan hitta lokala ombud som gör patentansökningarna i respektive land. Ditt svenska ombud kan också behöva fråga utländska kollegor om respektive lands lagar och praxis.
 10. För att lyckas med en patentansökan krävs formell kunskap om hur den ska skrivas för att vara korrekt. Ombudet behöver även kunna bevaka svarsfrister och betalning av avgifter. Därför är det viktigt att ombudet har den erfarenhet som krävs för att göra allt på rätt sätt.
 11. I Sverige är många yrkesverksamma ombud organiserade i den svenska patentombudsföreningen SPOF. Medlemmar i SPOF följer föreningens etiska regler, inklusive tystnadsplikt. Det innebär att sådant som du sagt i förtroliga samtal inte avslöjas för andra.
  Hitta patentombud hos SPOF, svenska patentombudsföreningen (extern webbplats)
 12. Du kan också hitta patentombud genom Sveriges patentbyråers förening SEPAF.
  Hitta patentombud hos SEPAF, Sveriges patentbyråers förening (extern webbplats) 
 13. Patentombud i Sverige behöver inte vara auktoriserade men kan frivilligt ansöka om auktorisation hos den statliga myndigheten Patentombudsnämnden. Myndigheten ansvarar för att auktoriserade patentombud agerar korrekt, annars kan ombudet få en varning eller upphävd auktorisation. Ombuden har strikt tystnadsplikt och får inte ens i en rättegång vittna om förtrolig kundinformation. På Patentombudsnämndens webbplats kan du hitta auktoriserade ombud.
  Patentombudsnämnden (extern webbplats)
 14. Patentombud kan även söka auktorisation av IP-samfundet, en medlemsorganisation för ombud som arbetar med immaterialrätt. Samfundet ansvarar för sina auktoriserade medlemmar och har en disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan bland annat tilldela varningar och även utesluta ombud från samfundet.
  IP-samfundet (extern webbplats)
 15. Om du ska ansöka om europeiskt patent och vill använda ombud måste hen ha behörighet att företräda dig inför EPO. Ett sådant ombud har i regel en godkänd examination som europeiskt patentombud. Alla europeiska patentombud är medlemmar i organisationen Institute of Professional Representatives before the EPO (epi). Det innebär att de måste följa etiska regler. Särskilt viktigt är tystnadsplikten.
  Sök epi-medlemmar, EPO (extern webbplats)
 16. Om du behöver en advokat kan du hitta det genom Advokatsamfundet.
  Hitta advokat genom Advokatsamfundet (extern webbplats)

Välja ombud för varumärke

Du kan behöva hjälp av en expert, ett varumärkesombud, när du ska skriva en varumärkesansökan. Ett ombud kan också stötta dig i den fortsatta ansökningsprocessen, till exempel svara på förelägganden. Både juridiska och fysiska personer kan vara ombud. Det kan till exempel vara en specialiserad advokatbyrå eller en ombudsfirma. Ibland pratar man om patentbyrå och patentombud, trots att det handlar om varumärken. Det beror på att en patentbyrå ofta har anställda med många olika expertområden. För att få hjälp med att ta fram vad varumärket ska bestå av får du vända dig till någon annan.

Bra att veta när du ska välja varumärkesombud

 1. Du hittar professionella varumärkesombud på bland annat patentbyråer och advokatbyråer som är specialiserade inom immaterialrätt. Men det finns även andra konsulter med inriktning på varumärkesfrågor.
 2. Vanliga frågor i varumärkesärenden handlar ofta om hur varor eller tjänster ska klassas. Anlita därför ett ombud som har erfarenhet och specialkompetens inom just ditt område. Andra vanliga frågor handlar om varumärkets märkestyp och vad man gör om man stöter på hinder för att registrera varumärket.
 3. Försäkra dig om att ombudet förstår ditt affärssammanhang. Hur ska du använda ditt varumärke och vad är viktigast för just dig? Är det strategisk kompetens som är avgörande? Eller processvana? Andra betydelsefulla faktorer kan vara internationellt kontaktnät eller kanske kopplingen till upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
 4. Stäm av med ombudet om det finns någon risk för en intressekonflikt mellan dig och någon av ombudets andra kunder.
 5. Du kan hitta varumärkesombud genom Svenska patentombudsföreningen SPOF, som även många varumärkesombud är anslutna till. Du kan också hitta varumärkesombud genom Sveriges patentbyråers förening SEPAF. Advokater kan du hitta genom Advokatsamfundet.
  Hitta varumärkesombud hos SEPAF, Sveriges patentbyråers förening (extern webbplats)
  Hitta varumärkesombud hos SPOF, svenska patentombudsföreningen (extern webbplats)
  Hitta advokat genom Advokatsamfundet (extern webbplats)
 6. Du kan också hitta ombud genom att söka på nätet efter ”ombud”, ”varumärke” och ”immaterialrätt”.
 7. Kontakta flera olika ombud för att höra vad de kan erbjuda dig och vad som passar dig bäst. Många ombud erbjuder ett första kostnadsfritt möte som är förutsättningslöst. Be gärna ombudet att uppskatta kostnaden för ditt ärende. Jämför sedan priser och tjänster mellan olika aktörer innan du gör ditt val. Ta hänsyn till ombudets erfarenhet, kompetens och pris.
 8. Det krävs ingen auktorisation för varumärkesombud i Sverige. För samma roll på europeisk nivå krävs en auktorisation eller särskild behörighet inför EUIPO, European Union Intellectual Property Office. Det är EU:s immaterialrättsmyndighet för varumärke och design. På EUIPO:s webbplats finns verktyget eSearch där du kan söka efter svenska ombud som kan företräda dig hos EUIPO.
  e-Search (extern webbplats)

  För att hitta svenska ombud registrerade hos EUIPO i e-Search:
 1. Välj “Advanced search”
 2. Välj fliken Representatives/Ombud (beroende på språkval)
 3. Välj bland filtren i vänsterkolumnen Country/Land och därefter Sweden/Sverige.

 

Ombud och delgivning

Har du varumärkesregistrering i Sverige men inte bor eller har företag här ska du anmäla ett svenskt delgivningsombud till PRV.

Om du inte har gjort det ser vi dig som delgiven när vi skickat handlingar till din adress enligt varumärkesregistret.

Välja ombud för design

Det kan vara bra att anlita ett ombud vid designärenden. Ett ombud kan till exempel vara en specialiserad advokatbyrå eller patentbyrå som hjälper dig med ansökan.

Som myndighet kan PRV ge dig allmänna tips. Vi kan dock inte ge dig specifika rekommendationer om vilka ombud som är särskilt lämpliga.

Ett ombud kan hjälpa dig med ansökningsprocessen, svara på förelägganden och ge övrig rådgivning. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara ombud.

Vad ska jag tänka på när jag väljer ombud?

 1. Det finns inget krav på att använda ombud vid en designansökan. Sakkunskapen kan dock vara till stor hjälp i komplexa affärssituationer.
 2. Professionella ombud finns på bland annat patentbyråer och advokatbyråer som är specialiserade inom immaterialrätt. Även andra konsulter med inriktning på designfrågor finns att vända sig till.
 3. Anlita ett ombud med erfarenhet och specialkompetens inom området. Vanliga frågor handlar till exempel om vem som äger designen och hur bilderna i ansökan ska se ut.
 4. Det är viktigt att ombudet förstår ditt affärssammanhang och hur du ska använda din design. Vilka faktorer är viktigast för just dig? Det kan exempelvis handla om strategisk kompetens, processvana, internationellt kontaktnät eller kanske kopplingen till upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
 5. Stäm av med ombudet om det finns risk för en intressekonflikt mellan dig och ombudets andra kunder.
 6. Ombud är ofta organiserade i föreningar och samfund. Designombud är anslutna till Svenska patentombudsföreningen SPOF. Patentbyråer är anslutna till Sveriges patentbyråers förening SEPAF. Advokater är knutna till Advokatsamfundet.
  Notera att designkunniga kan arbeta på patentbyråer.
 7. Du kommer också långt med en sökning på nätet efter ”ombud”, ”designskydd” och ”immaterialrätt”.
 8. Kontakta flera olika ombud för att höra vad de kan erbjuda dig. Många erbjuder ett första förutsättningslöst möte. Be gärna ombudet att uppskatta kostnaden för ditt ärende och jämför priser mellan olika aktörer. Väg ihop ombudets erfarenhet, kompetens och pris.

Det krävs ingen auktorisation för ombud i Sverige. Däremot krävs en auktorisation eller särskild behörighet för samma roll inför EUIPO. På EUIPO:s webbplats finns verktyget eSearch där du kan söka efter svenska ombud som kan företräda dig hos EUIPO.
e-Search (extern webbplats)

För att hitta svenska ombud registrerade hos EUIPO i e-Search:

 1. Välj “Advanced search”
 2. Välj fliken Representatives/Ombud (beroende på språkval)
 3. Välj bland filtren i vänsterkolumnen Country/Land och därefter Sweden/Sverige.

Ombud och delgivning

Har du designskydd i Sverige utan att bo eller ha företag här ska du anmäla ett svenskt delgivningsombud till PRV. Om du inte har gjort det ser vi dig som delgiven när vi skickat handlingar till din adress enligt designregistret.

Välja ombud för att göra en strategi för dina immateriella tillgångar

Att du har en bra strategi för dina immateriella tillgångar är viktigt. Strategin hjälper dig att använda och skydda dem på ett bra sätt. Forskning visar att företag med en genomtänkt strategi för hur de hanterar sina immateriella tillgångar och rättigheter är mer framgångsrika. En expert kan hjälpa dig att göra en strategi som kopplar dina immateriella tillgångar till din affärsplan. En sådan expert arbetar ofta på en ombudsfirma eller ett advokatkontor. Oftast har inte en person alla kompetenser. Du kan välja en byrå som har alla kompetenser hos sig eller en byrå som samarbetar med andra.

Strategin ska hantera dina immateriella rättigheter, så att du behåller kontrollen över det du skapat. Men även andra immateriella tillgångar är viktiga att ha med i strategin. Därför är det en god idé att anlita en expert med bred kunskap om immateriella tillgångar.

Exempel på immateriella tillgångar

Här ger vi dig några tips när du ska välja ombud eller advokat för att göra en immaterialrättsstrategi. PRV kan inte rekommendera ombudsfirmor eller advokatbyråer.

Bra att tänka på när du ska välja experthjälp för din strategi för immateriella rättigheter

 1. För att du ska tjäna pengar på dina immaterialrättigheter är det viktigt att ombudet har förståelse för ditt affärssammanhang. Ombudet eller advokaten bör också förstå på vilket sätt du har användning för dina rättigheter.

 2. Det är en fördel om det ombud eller den advokat du anlitar kan ge råd och hjälp inom dessa områden:
  - licensiering
  - sekretessavtal
  - överlåtelser
  - patent, designskydd, varumärke och upphovsrätt
  - domännamn
 3. Ska din verksamhet finnas internationellt är det viktigt att ombudet eller advokaten även har sådan kompetens.
 4. Du kan hitta ombud genom Svenska patentombudsföreningen SPOF, som har många anslutna ombud även för andra områden. Du kan också hitta ombud genom Sveriges patentbyråers förening SEPAF. Advokater kan du hitta genom Advokatsamfundet.
  Hitta ombud hos SEPAF, Sveriges patentbyråers förening (extern webbplats)
  Hitta ombud hos SPOF, svenska patentombudsföreningen (extern webbplats)
  Hitta advokat genom Advokatsamfundet (extern webbplats)
 5. Du kan också hitta ombud genom att söka på nätet efter ”ombud”, ”strategi” och ”immaterialrätt”.
 6. Kontakta flera olika ombud för att höra vad de kan erbjuda dig och vad som passar dig bäst. Många ombud erbjuder ett första kostnadsfritt möte som är förutsättningslöst. Be gärna ombudet att uppskatta kostnaden för ditt ärende. Jämför sedan priser och tjänster mellan olika aktörer innan du gör ditt val. Ta hänsyn till ombudets erfarenhet, kompetens och pris.

Läs mer om strategi för immateriella tillgångar

Hjälp för att skriva avtal

Att skriva ett avtal där dina immateriella rättigheter ingår kan vara invecklat. Därför är det bra att ta hjälp. Ofta är det advokater eller jurister som har den kunskap du behöver och du kan hitta sådana genom Advokatsamfundet. Det är viktigt att den person du tar till hjälp är van att skriva avtal om just immateriella tillgångar. Det är också viktigt att hen förstår betydelsen av dem för din affär.

Läs mer om avtal och immaterialrätt

Hitta ombud hos SEPAF, Sveriges patentbyråers förening (extern webbplats)
Hitta ombud hos SPOF, svenska patentombudsföreningen (extern webbplats)