Ett decennium i utveckling med PRV

När PRV flyttade in vårt fantastiska hus i kvarteret Uppfinnaren i Stockholm 1921 pågick industrialiseringen och byggandet av ett välfärdssamhälle. Nu har vi ett läge där näringsliv och samhälle befinner sig i snabb utveckling och ständig förändring med nya konsumtions- och handelsmönster, nya teknologier och banbrytande innovationer. Samhället utmanas i en allt större grad, i en allt större ström av olika kriser samt vilseledande information och förfalskade produkter.

I denna utveckling har det blivit dags för mig att summera mina sex år som generaldirektör på PRV. Mitt engagemang med myndigheten startade redan för tio år sedan, då jag fick ett regeringsuppdrag att leda utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet”. Våren 2015 presenterade jag ett betänkande till regeringen med titeln ”Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar[1]”. Med rekommendationen att PRV:s samlade kunskap skulle vara central, för att bland annat att ta steg till att bli en erkänd aktör i innovationssystemet.

När jag sen fick äran att leda PRV som myndighetschef har utredningens slutsats funnits med som en viktig kompass. Jag är stolt över att myndigheten numera är erkänd som ett kunskapsnav i det svenska innovationssystemet. Kompetensutveckling har blivit en kärnuppgift och vår finansiella plattform har utvecklats från en dåtid med en osäker avgiftsfinansiering till en anslagsfinansierad verksamhet.

Nationellt har vi byggt upp samarbeten för att direkt och indirekt nå ut till allt fler där en ökad kunskap om immaterialrätt verkligen kan göra skillnad i samhällsnytta mot ökad konkurrenskraft, säkerhet, hälsa och mot en bättre miljö. Internationellt har vi byggt upp allianser och samarbeten som är grunden i vårt arbete att säkerställa att Sverige har en samlad och väl anpassad immaterialrätt.

PRV har påbörjat en digital transformation till moderna digitala plattformar inklusive AI, med fokus på att stödja utvecklingen av ökade kundvärden och ökad kvalitet i handläggning med effektiva e-tjänster. Kompetenta medarbetare, utvecklade processer och arbetssätt samt tydlig kommunikation har visat att vi tillsammans kan bidra till att stärka efterfrågan. Vi har breddat verksamheten till att bli en myndighet med ansvar inom hela immaterialrätten exempelvis genom att utveckla expertrollen inom upphovsrättsliga frågor.

PRV spelar en viktig roll i samhället med vår unika blandning av kompetens, data, och uppdrag kopplade till immateriella tillgångar och immaterialrätt. För att vara rustade att möta nuvarande och kommande krav från kunder, marknad och uppdragsgivare har vi tagit fram en ny strategi som sträcker sig till 2026. Strategi 2026 tar sikte på att PRV kontinuerligt ska utveckla sitt erbjudande och verksamheten i takt med att omvärlden och därmed våra kunders och intressenters behov förändras.

Ambitionen är att PRV ska vara en långsiktigt relevant och hållbar immaterialrättsmyndighet. En myndighet som ska säkra och verka för att förbättra svenska aktörers förmåga att skapa och värna värde ur immateriella tillgångar - och därmed hållbar tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Jag önskar nu PRV och alla fantastiska medarbetare lycka till i det nya kapitel som skrivs framåt!

Peter Strömbäck

Generaldirektör Patent- och registreringsverket

 

[1]  Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar SOU 2015:16