Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige?

I förra veckan anordnade Vinnova, tillsammans med PRV och Tillväxtverket, seminariet Hur kan vi accelerera deeptech i Sverige? Utgångspunkt var rapporten ”Accelerating European deep tech — new pathways from ideas to impact” som har sin grund i den EU-konferens om teknikintensivt entreprenörskap som genomfördes i juni 2023.

Rapporten definierar deeptech som banbrytande teknik som kräver intensiv forskning och utveckling med stora tids- och kapitalkrav för att gå från idé till marknadstillämpning. Deeptech omfattar bland annat viktiga och forskningstunga teknologier som exempelvis nanoteknik, artificiell intelligens samt industriell och medicinsk bioteknik. Deeptech-företag är forskningsintensiva företag vars verksamhet bygger på vetenskapliga upptäckter eller avancerad teknologi som ofta medför långa, komplexa och kapitalintensiva utvecklingsprocesser.

I samband med seminariet genomfördes även tematiska rundabordssamtal med aktörer inom innovationsstödssystemet, deeptechföretag, storbolag, akademinära stödsystemet, universitets och högskoleledningar, finansiärer samt andra stödaktörer. Målet med samtalen var att mobilisera aktörer till handling.

Vad behöver göras för att accelerera deeptech i Sverige?

I rapporten lyfts flera viktiga punkter som kan förbättra deeptechföretagens förutsättningar, bland annat att Sverige behöver:

 • En nationell deeptech-strategi som grund för kraftsatsning
 • Anpassa och vidareutveckla finansieringsinstrument och offentlig riskdelning
 • Utveckla innovationsekosystemet för deeptech-företag 
 • Beakta och hantera immateriella tillgångar kunnigt och affärsstrategiskt

Hur kan Europa lyckas använda deeptech i forskning och innovationer för att få teknisk suveränitet och etablera en innovativ, motståndskraftig och konkurrenskraftig industri?

Det europeiska deeptech-landskapet står inför flera utmaningar. Det var fokus för konferensen "Deep Tech Entrepreneurship for an Innovative, Resilient, and Competitive Internal Market", som arrangerades av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1–2 juni 2023.

Bland utmaningarna märks bland andra behovet av ett mer sammankopplat ekosystem, en växande skillnad i företagens FoU-investeringar jämfört med USA, och svårigheten att omsätta akademisk styrka till kommersiell framgång. Dessutom är Europas kapitalmarknad inte anpassad för de krav på kapital som deeptech-satsningar behöver, och immateriella tillgångar erkänns inte fullt ut som affärstillgångar.

Rapporten från konferensen rymmer budskap och förhållningssätt som kan vara avgörande för Europas deeptechbolag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar:

 • Anpassa incitament för aktörer i ekosystemet att stödja industrialiseringen av deeptechbolag, som involverar investerare, talanger, företag, regeringar och akademi.
 • Uppmuntra och stimulera samarbeten mellan stora företag och deeptechbolag, eventuellt genom skatteincitament och subventioner.
 • Skapa en europeisk teknisk suveränitetsfond på 100 miljarder euro, med både privat och offentligt kapital, för att tillhandahålla investeringar i tillväxtskeden och stödja uppskalningar inom deeptech.
 • Skapa attraktiva exitmöjligheter i Europa för framgångsrika deeptechbolag, såsom börsintroduktionsmarknader och företagspartnerskap.
 • Öka efterfrågan på deeptechlösningar genom innovationsupphandling.
 • Förbättra inkubationsstödsystemet för deeptechbolag för att attrahera kapital till rätt värderingsnivåer.
 • Öka tillgängligheten av innovationsinfrastruktur och skapa partnerskap för att sänka kostnaderna för deeptechbolag som behöver åtkomst.
 • Förbättra den strategiska förvaltningen och utnyttjandet av immateriella tillgångar i det djupa tekniska ekosystemet, inklusive kompetensutvecklingsprogram och finansiering för förvaltning av immateriella tillgångar.
 • Skapa regulatoriska sandlådor för att tillåta experiment med regelverk inom områden som hindrar utveckling inom deeptech.

Fler förslag finns att läsa i rapporten

Se seminariet här

 

 

Uppdaterad 2024-02-28