Regeringen föreslår ny patentlag

För att modernisera, effektivisera och förenkla patentprocessen föreslår regeringen en ny patentlag som ska börja gälla från 1 januari 2025.

Regeringen meddelade idag att de har skickat en lagrådsremiss med förslag till en ny patentlag, som ska ersätta den befintliga från 1967. Det nya förslaget är utformat för att bättre anpassa patenträtten till internationella avtal och förenkla handläggningsprocessen för patentansökningar. I arbetet med lagrådsremissen har Patent- och registreringsverket (PRV) fungerat som expertrådgivare.

Den föreslagna lagen, som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2025, syftar till att effektivisera patentprocessen och skydda de ekonomiska och samhällsnyttiga värden som innovationer och uppfinningar genererar.

 - Framför allt innebär den nya lagen ny struktur för att bli mer lättillgänglig och modern, säger Marie Eriksson, juristchef på patentavdelningen.

För att möjliggöra en effektiv handläggning och underlätta förståelsen för patentprocessen förtydligas reglerna om handläggning av en patentansökan. Det görs också en övergripande språklig och redaktionell modernisering av patentlagen för att lagen ska bli mer överskådlig och lättare att förstå och tillämpa.

Efter sommaren förväntas riksdagen fatta beslut om den nya patentlagen, vilket är ett steg mot att modernisera och förbättra skyddet för svenska innovationer och uppfinningar på den globala arenan.

Läs mer om den nya patentlagen på regeringen.se