Nytt fördrag om immateriella rättigheter, genetiska resurser och traditionell kunskap

WIPO:s medlemsländer godkände i dag ett banbrytande nytt fördrag om immateriella rättigheter, genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap, vilket markerar ett historiskt genombrott som avslutar årtionden av förhandlingar.

Vilket syfte har fördraget?

I stora drag gäller att om en uppfinning i en patentansökan grundar sig på genetiska resurser ska varje land som anslutit sig till fördraget kräva att de sökande uppger de genetiska resursernas geografiska ursprung eller källa. Om den uppfinning som patentsöks är baserad på traditionell kunskap som rör genetiska resurser, ska varje land även kräva att sökande upplyser om de ursprungsbefolkningar eller lokalsamhällen, som tillhandahöll den traditionella kunskapen.

Vad är genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap?

Genetiska resurser är till exempel medicinalväxter, jordbruksgrödor och djurraser. Uppfinningar som utvecklas med hjälp av dem kan skyddas genom patent.

Vissa genetiska resurser är också förknippade med traditionell kunskap som används och bevaras av ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen. Denna kunskap används ibland i vetenskaplig forskning och kan som sådan bidra till utvecklingen av uppfinningar.

Det internationella avtalet är en stor framgång för diplomatin och det internationella samtalet om immaterialrätt eftersom länder med väldigt olika intressen och förutsättningar har enats. Det är också viktigt eftersom det visar hur immaterialrätten utöver att stödja innovation samtidigt kan bidra till att svara till behov inom andra policyområden som de inom biologisk mångfald, särskilt för urfolk och dess kunskap om genetiska resurser, säger Patrick Andersson, senior rådgivare och patentexpert på PRV.

Mer om WIPO-fördraget